อบรมผู้เยี่ยมสำรวจรุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษามายังต่อเนื่อง จัดทำระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University Quality Development (MUQD) ซึ่งเป็นการบูรณาการระบบคุณภาพต่างๆเข้าด้วยกัน มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ (TQF) เพื่อการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพภายใน (สมศ.)

จึงมีการสร้างผู้ประเมินคุณภาพด้านการศึกษาภายใน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความ ต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ กองพัฒนาคุณภาพจึงจัดโครงการฝึกอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ รุ่นที่ 5 ขึ้นที่โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วิทยากรการอบรม

 • ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา    รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์  จตุรธำรง    ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
 • รองศาสตราจารย์ปรียานุช  แย้มวงษ์    ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค  ศรขวัญ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี   เทพวัลย์    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  สุขธนะ    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และรองคณบดีฝ่ายแผน วิจัย และพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ
 • รองศาสตราจารย์สมภพ  ประธานธุรารักษ์    รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์โสภา  พิชัยยงศ์วงศ์ดี    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะกายภาพบำบัด
 • รองศาสตราจารย์อุษา  เล็กอุทัย    คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพร  องศ์วรโสภณ    สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เลิศวรรณเอก คณะกายภาพบำบัด
 2. อาจารย์ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. อาจารย์รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. อาจารย์ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. ศาสตราจารย์ดวงใจ รัตนธัญญา คณะพยาบาลศาสตร์
 6. รองศาสตราจารย์วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ คณะพยาบาลศาสตร์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา วิทยะศุภร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 9. อาจารย์มุกดา เดชประพนธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 10. รองศาสตราจารย์กรองทอง ยุวถาวร คณะวิทยาศาสตร์
 11. อาจารย์ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราม อินพรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ลอเสรีวานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์
 14. อาจารย์จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 15. นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 16. อาจารย์เปรมศิริ โรจน์สัจจะกุล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 17. อาจารย์ภัทรพงษ์ เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี
 18. อาจารย์อำนาจ เจรีรัตน์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 19. นางชนิตา บูรณวิทยวุฒิ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิภา ทีรฆฐิติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 21. อาจารย์กิตติพงษ์ พูลซ่อน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 22. อาจารย์ชาคริต ธรมธัช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 23. อาจารย์วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 24. อาจารย์สมบูรณ์ วัฒนะ วิทยาลัยศาสนศึกษา
 25. นายธรรญา สุขสมัย ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
 26. นางราตรี เทพเกษตรกุล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 27. นางวิภาวี วิศาวะโท ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 28. อาจารย์ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 29. อาจารย์วัชรี เกษพิชัยณรงค์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 30. อาจารย์บังอร เทพเทียน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี เจริญเกียรติกุล สถาบันโภชนาการ
 32. รองศาสตราจารย์อมรา สุนทรธาดา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 33. อาจารย์ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 34. อาจารย์สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 35. รองศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 36. อาจารย์ปนัดดา ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 37. นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 38. นางสาวพรจิตต์ หมีงาม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 39. นายสมชาติ พนาเกษม กองบริหารการศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบทิศทาง นโยบาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานคุณภาพ (MUQD) ของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะพร้อมในการทำหน้าที่ ผู้เยี่ยมสำรวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) โดยเฉพาะด้านการศึกษาแก่ส่วนงานต่างๆ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553

06.30 น.
รถรับผู้เข้าอบรมฯ ที่บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี ฝั่งด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไปโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

09.00 น.
เดินทางถึงโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ลงทะเบียน/รับเอกสาร ห้องหาดทรายแกรน

09.00 – 09.15 น.
เปิดการฝึกอบรม โดย : ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

09.15 – 10.30 น.
กิจกรรม “รู้จักเพื่อน” โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี เทพวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

10.30 – 12.00 น.
การบรรยาย “ระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา”
โดย : ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.
การบรรยาย “บทบาทและหน้าที่ของผู้เยี่ยมสำรวจ” โดย : รองศาสตราจารย์โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะกายภาพบำบัด

14.00 – 15.00 น. การบรรยาย “เทคนิคการเยี่ยมสำรวจ” โดย : รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และรองคณบดีฝ่ายแผนวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ

15.00 – 15.15 น. อาหารว่าง

15.15 – 16.30 น.
การบรรยาย “คุณภาพขององค์ประกอบด้านการศึกษา” โดย :
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
2) รองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี เทพวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

16.30 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น

19.00 – 21.00 น. การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นและนำเสนอ
“คุณภาพขององค์ประกอบด้านการศึกษา”

21.00 – 22.00 น. อาหารรอบดึก

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553

07.00 – 08.30 น. อาหารเช้า

08.30 – 12.00 น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการอ่าน ตีความ และให้ค่าคะแนนกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Result) จาก SAR ตัวอย่าง ด้านต่างๆ มาตรฐานด้านการบริหาร มาตรฐานด้านการศึกษา มาตรฐานด้านการวิจัย มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดย :
1) รองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.
ฝึกปฏิบัติ “สถานการณ์จำลองการเยี่ยมสำรวจ” โดย :
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
2) รองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี เทพวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

15.30 – 15.45 น. อาหารว่าง

16.00 – 17.00 น.
สรุป/อภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็น/ข้อคิดเห็นจากการฝึกปฏิบัติ “สถานการณ์จำลองการเยี่ยมสำรวจ” โดย :
1) รองศาสตราจารย์สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพร องศ์วรโสภณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.
ประสบการณ์กับการพัฒนาคุณภาพ “Do & Don’t พฤติกรรมที่พึงประสงค์/ไม่พึงประสงค์ของผู้เยี่ยมสำรวจ” โดย :
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
2) รองศาสตราจารย์อุษา เล็กอุทัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

21.00 – 22.00 น. อาหารรอบดึก

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553

07.00 – 08.30 น. อาหารเช้า

08.30 – 11.30 น.
การเขียน Feedback Report โดย :
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
2) รองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ

11.30 – 12.00 น. เก็บตกประเด็นด้วย Q&A โดย : ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. ออกเดินทางกลับ

15.30 น. เดินทางถึงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

16.30 น. เดินทางถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s