การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ใบงานของการประชุมเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีหัวข้อต่างๆดังนี้

การเทียบเคียง (benchmarking)

หน่วยงานของท่านจะเทียบเคียงกับหน่วยงานใดของต่างประเทศ และส่วนงานมีข้อได้เปรียบ หรือข้อเสียเปรียบกับหน่วยงานนั้นอย่างไร

จุดเด่น จุดแข็ง หรือ best-practice

ให้ประเมินตนเองว่าหน่วยงานมีจุดเด่น จุดแข็ง หรือมีอะไรที่เป็น best practice ให้ระบุตามลำดับความสำคัญ 3 ลำดับ

ประเมินความเสี่ยง

ขอให้ประเมินสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ที่จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

โอกาสพัฒนา

สิ่งใดที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เรียงลำดับตามความสำคัญ

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยงานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s