การขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

เพื่อให้การเป็นที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ต่อนักศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด จำนวนนักศึกษาภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักไม่ควรเกิน 5 คน แต่ในบางกรณีพบว่าอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีศักยภาพที่สามารถให้คำปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน

การขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักตามแบบ บฑ. 48 สามารถใช้ยื่นขออนุมัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้แก่นักศึกษาเกิน 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คนได้ โดยต้องให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติจากประธานหลักสูตรและคณบดีหรือผู้อำนวยการที่สังกัดอยู่ดังนี้

 • ชื่อผู้ยื่นขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 • ข้อมูลการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรใด ระดับใด คณะหรือสถาบันใด
 • จำนวนนักศึกษาที่ให้ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 • ข้อมูลประกอบที่แสดงศักยภาพในการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกาาวิทยานิพนธ์หลักได้มากกว่า 5 คน
  • ทุนวิจัยที่ได้รับในปัจจุบัน (ชื่อทุน แหล่งทุน มูลค่าทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน)
  • ผลงานตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีปฏิทิน
  • จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากการทำหน้าที่ที่ปรึกษาหลักในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
  • จำนวนนักศึกษาปัจจุบันที่เป็นที่ปรึกษาหลัก และต้องขอขยายเวลาการศึกษา
 • เหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 • ข้อมูลนักศึกษที่ขอทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพิ่มเติม

ทั้งนี้ประธานหลักสูตรจะได้พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้เพิ่มภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ พร้อมบอกเหตุผลประกอบ เพื่อให้คณบดีหรือผู้อำนวยการพิจารณาเห็นชอบและส่งเรื่องขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

อ้างอิง: เอกสาร บฑ.48 การขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s