การเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์ EdPEx

โครงร่างองค์กร การเชื่อมโยงกับเกณฑ์
P1. ลักษณะองค์กร: ลักษณะที่สำคัญขององค์กรคืออะไร
P1ก สภาพแวดล้อมขององค์กร
P1ก(1) ผลิตภัณฑ์ 1.2,2.1,3.1,3.2,6.1,6.2,7.1,7.2,7.5
P1ก(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ 1.1,2.1,7.1,7.4
สมรรถนะหลัก 2.1,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1
P1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 1.1,2.2,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,7.3,7.4
P1ก(4) สินทรัพย์ 2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.2,6.2,7.3
P1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 1.1,1.2,2.1,4.2,5.1,5.2,6.2,7.1,7.3,7.4,7.5
P1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
P1ข(1) โครงสร้างองค์กร 1.2,7.4
P1ข(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้าและตลาด 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2
P1ข(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.1,1.2,2.1,2.2,4.1,6.1,6.2,7.1,7.4
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 1.1,1.2,2.2,3.2,4.1,4.2,6.1,6.2
P2. สภาวะกาณ์ของค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
P2ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
P2ก(1) ลำดับในการแข่งขัน 2.1,3.1,3.2,4.1,7.1,7.2,7.5
P2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 2.1,4.1,4.2,7.5
P2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2.2,3.1,3.2,4.1,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5
P2ข บริบทเชิงกลยุทธ 2.1,2.2,4.1,5.1,7.1
P2ค ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,4.1,5.1,5.2,6.2,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5

ในทางกลับกัน

Likage_1of2

Likage_2of2

หมายเหตุ ….

 

 

 

โฆษณา

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s