รายชื่อผู้เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอน

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี

 1. อ.กัญญมณฑ์ ลออคุณ คณะทันตแพทยศาสตร์
 2. อ.ณัฐพล ตั้งจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์
 3. อ.สมชาติ เราเจริญพร คณะทันตแพทยศาสตร์
 4. อ.อัครินทร์ ภานุสถิตย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
 5. อ.จันทนา ห่วงสายทอง คณะเภสัชศาสตร์
 6. อ.มนตรี ยสาวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์
 7. อ.ศาศวัต วิศาลศิริกุล คณะเภสัชศาสตร์
 8. อ.ธิราวรรณ เชื้อตาเส็ง คณะพยาบาลศาสตร์
 9. ผศ.วีรยา จึงสมเจตไพศาล คณะพยาบาลศาสตร์
 10. ผศ.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 11. อ.จีรพันธุ์ จันทร์จร คณะสาธารณสุขศาสตร์
 12. อ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 13. อ.พงษ์เดช วิเชียรประสาสน์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 14. อ.ประพัฒณ์ สิริประภาพร คณะกายภาพบำบัด
 15. อ.อัจฉราวดี ศรีจรูญ คณะกายภาพบำบัด
 16. อ.คนาวงศ์ คันธมธุรพจน์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 17. อ.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์
 18. อ.พรราษฎร์ เรืองโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์
 19. อ.รู้ธ จ. สกุลคู คณะวิทยาศาสตร์
 20. อ.วิชชุดา แสงสว่าง คณะวิทยาศาสตร์
 21. อ.ขวัญวลัย มากล้น คณะสัตวแพทยศาสตร์
 22. อ.พนิดา ชนาภิวัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 23. อ.ณวัฒน์ คำนูณวัฒน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 24. ผศ.ธันวดี สุเนตนันท์ คระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 25. อ.ผกาพร เพ็งศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 26. อ.ถิรจิต อิทธินภาพรรณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 27. อ.ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 28. อ.สฤษฎ ตันเป็นสุข วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 29. อ.อรรณวิน เกิดที่สุด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 30. ผศ.พิมพา ขจรธรรม วิทยาลัยราชสุดา
 31. อ.ประณมพร จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 32. อ.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค วิทยาเขตกาญจนบุรี
 33. อ.รณชัย ยอดดำเนิน วิทยาเขตกาญจนบุรี
 34. อ.วาทินี สุนทรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
 35. อ.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 36. อ.สิริยุภา เนตรมัย วิทยาเขตกาญจนบุรี
 37. อ.เสน่ห์ จิตกลาง วิทยาเขตกาญจนบุรี
 38. อ.วีระเดช มีอินเกิด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

หมายเหตุ: เพิ่มชื่ออ.เสน่ห์ จิตกลาง วิทยาเขตกาญจบุรี ซึ่งไม่ปรากฎในใบรายชื่อที่แจกในการประชุมครับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

One thought on “รายชื่อผู้เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอน”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s