การนำเสอนอย่างมีประสิทธิผล

วิทยากร ธานี เทพวัลย์

ความสำคัญของการนำเสนอ

 • ช่วยการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • ช่วยส่งเสริมภาวะผู้นำ
 • เป็นที่ยอมรับนับถือ

การนำเสนอ

 • เสนอหน้า
  • เป็นการเสนอตัวเองให้ผู้ฟังรู้จัก เห็น และยอมรับ
 • การเสนองาน
  • เป็นการเสนอความคิดที่มีสาระ เป็นประโยชน์กับผู้ฟัง เพื่อให้รู้ เห็นด้วย และปฏิบัติตาม

ความหมายของการนำเสนอ

 • เป็นการนำเสนอ เนื้อหา โดยใช้บุคลิกภาพ วิธีการพูด ท่าทาง อากัปกิริยา และการใช้สื่อให้เป็นไปเพื่อส่งเสริม ความกระจ่าง ชัดเจน ความน่าเชื่อถือ น่าสนับสนุนเนื้อหานั้นๆ

ลักษณะของเนื้อหา

 • เป็นข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์
 • เป็นความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ฟังเห็นด้วย นำไปปฏิบัติ
 • เป็นความรู้ความสามารถของเรา เพื้อให้ผู้ฟังยอมรับนับถือ

หัวใจของการนำเสนอ

 • ผู้ฟังต้องการอะไร
 • ดูภาพรวมของการนำเสนอ ประกอบด้วยส่วนของผู้ฟังและผู้พูด เนื้อหาและวิธีการนำเสนอ สื่อ และสถานที่
  • ผู้ฟังต้องการอะไร มีความคาดหวังอะไร
  • ฟังแล้วเข้าใจง่าย จำได้ง่าย
  • ฟังแล้วเป็นประโยชน์
  • ผู้ฟังควรมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้นำเสนอ ให้เกียรติผู้พูด
  • ผู้ฟังควรตรงต่อเวลา
  • สร้างบรรยากาศที่ดีต่อผู้พูด
 • หน้าที่ของผู้พูด
  • เลือกเนื้อหาให้ตรงความต้องการ ความคาดหวังของผู้ฟัง (ในกรณีของการสอนนักเรียน ผู้พูดก็คงต้องเลือกให้)
  • เรียงลำดับ ชัดเจน กระชับ
  • เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง เน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลาง
  • ทำตัวให้เหมาะสมให้เกียรติผู้ฟัง บุคลิกดี ใช้สื่อเป็น
  • พูดได้น่าสนใจ น่าติดตาม
  • รักษาเวลา ตรงต่อเวลา
  • ฝึกซ้อม เตรียมตัวมาอย่างดี เตรียมพร้อม
  • สร้างบรรยากาศที่ดีในการบรรยาย
  • เตรียมสถานที่ให้ดี แสง อุณหภูมิ ความชื้น กลิ่น ที่นั่งฟัง ฯลฯ ถ้าเป็นเจ้าภาพด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการ (ในส่วนของผู้พูด เพราะคงไปทำอะไรกับผู้ฟังไม่ได้)

 • ก่อนการนำเสนอ
  • วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องผู้ฟัง ผู้รับข้อมูล สภาพการณ์ วางแผนเตรียมการ เนื้อหา สื่อ ผู้นำเสนอ
 • ช่วงนำเสนอ
  • เริ่มต้น (สร้างศรัทธา) ถ่ายทอด (ทำให้ราบรื่น) ลงท้าย (ให้ประทับใจ)
 • หลังการนำเสนอ
  • ประเมินผล และพัฒนา

ก่อนการนำเสนอ

 • วิเคราะห์สถานะการณ์
  • เสนอเรื่องอะไร ใครฟัง เสนอในสภาพการณ์แบบไหน
   • พูดเรื่องอะไร สำคัญแค่ไหน
   • เรามีความรู้ในเรื่องที่พูดเพียงไร
   • ผู้ฟังเป็นใคร เขาคาดหวังอะไร
   • สิ่งที่เราจะพูดนั้นตรงกับความคาดหวังของเขาหรือไม่
   • เราคาดหวังอะไรจากการพูด
   • จะใช้สื่ออะไร
   • มีเวลาพูดเท่าไร พูดที่ไหน
 • วางแผนและเตรียมการ
  • เค้าโครงเนื้อหา
   • ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย กระชับ น่าเชื่อถือ เรียงลำดับเป็นประเด็นชัดเจน
  • สื่อ มีคุณภาพ เหมาะสม ใช้สื่อเป็น และคล่อง
   • มนุษย์ใช้เครื่องมืออะไรในการเรียนรู้?
    • ตา หู ใจ จมูก ลิ้น กาย
   • เตรียมสื่อโดยคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลัก ทำทุกวิถีทางให้ผู้ฟัง ได้ฟัง ได้เห็น ชัดเจนที่สุด
    • สื่อที่ใช้กัน กระดานดำ กระดาษขาว flipchart แผ่นใส สไลด์ ฟิล์ม วีดิโอ รวมเป็นคอมพิวเตอร์แทบจะหมดแล้ว
    • สื่อเห็นชัดเจน ข้อความสั้น กระทับ สะอาดหูสะอาดตา ชวนมองชวนติดตาม ชวนฟัง
    • เตรียมสื่อให้ตรงกับเรื่อง เพื่อสนับสนุนในการนำเสนอ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณพอเหมาะกับเวลา ผู้ฟังสัมผัสได้ดี
    • ตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้อง ทั้งบนสื่อ และเอกสารประกอบการบรรยาย ตรวจการสะกด
    • ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบ (ต้องใช้โน้ตบุ๊ค สายไฟ ที่แปลงปลั๊ก) ใช้งานได้จริง
  • ผู้นำเสนอ ฝึกซ้อม เตรียมพร้อม
   • ซ้อม จับเวลา เช่นถ่ายวิดีโอตัวเองเอาไว้
   • เตรียมทีมงาน
   • เตรียมสภาพร่างกาย
   • เตรียมสภาพจิตใจ
   • เตรียมสภาพแวดล้อม ล่วงหน้า โดยไปก่อนเวลา

ช่วงการนำเสนอ

 • ศรัทธา ราบรื่น ประทับใจ
 • เค้าโครงมาตรฐาน
  • เริ่มต้น …ให้ศรัทธา
   • ส่วนนำ (introduction)
    • เราต้องการจะบอกอะไรแก่ผู้ฟัง (tell them what you will tell them)
    • การทักทาย สร้างบรรยากาศ
    • แนะนำตัว (อาจมีผู้อื่นแนะนำตัวให้)
    • ระบุเรื่อง
    • ระบุวัตถุประสงค์
    • ระบุประเด็นหลัก
  • ถ่ายทอดเนื้อหา …ให้ราบรื่น
   • บอกเล่ารายละเอียดที่เตรียมมา (tell them)
    • ประเด็นหลักที่ 1….
    • ไม่ควรเกิน 3-5 ประเด็นหลัก ถ้ามากกว่านี้จำยาก
    • เชื่อมโยง
  • ลงท้าย …ให้ประทับใจ
   • บอกเขาอีกทีว่าเทื่อกี้ได้บอกอะไร (tell them what you told them)
    • สรุปประเด็นสำคัญ
    • ย้ำประโยชน์ที่ผู้ฟัง องค์กรจะได้รับ
    • ระบุสิ่งที่ต้องการให้ทำ ตัดสินใจ (เช่นขออนุมัติไหม)
    • ตอบคำถาม
    • ขอบคุณ

หลังการนำเสนอ

 • ประเมินผล ในระหว่างและหลังการนำเสนอ
 • พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง หมั่นฝึกตน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

เผยแพร่โดย

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s