บทความด้านการศึกษา

บทความ

โฆษณา

ประเด็นผู้บริหารกิจการนักศึกษาต้องทราบ

 1. ความเข้าใจในบริบทของงานกิจการนักศึกษา และประเด็นการดำเนินงานในอนาคต
 2. การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการนักศึกษา
 3. การเรียนรู้ลักษณะนักศึกษายุคใหม่ และแนวทางการบริหารจัดการ
 4. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจการนักศึกษา

ที่มา: อนุสารอุดมศึกษา ฉบับที่ 451

การจำแนกสาขาวิชา ระบบ ISCED

ในการจัดทำข้อมูลให้กับระบบ CHE QA Online หลักสูตรจะถูกจัดจำแนกไปตามสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งในที่ได้มีการใช้มาตรฐานการจัดจำแนกสาขาวิชาตาม International Standard Classification of Education หรือ ISCED ที่มาจาก Institute of Statistics ของ UNESCO

ISCED Website
ISCED Website

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมเรื่องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 งานการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมชี้แจงเรื่องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นการบันทึกผลการดำเนินงานด้านการศึกษาของหลักสูตรเข้าระบบของสกอ.

wpid-20151014_134247.jpg

วัตถุประสงค์ของการประชุม

 • เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร เจ้าหน้าที่หลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำผลการดำเนินงานในระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การเผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การศึกษาให้เป็น transformative education (การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง) และให้เป็นไปตามนโยบาย ICT-Based University ทางมหาวิทยาลัยจึงให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกและเผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานจากห้องเรียนที่ ม.มหิดล ศาลายา ผ่านระบบ e-Lecture ซึ่งจะทำให้

 • อาจารย์ผู้สอนสามารถนำคำบรรยายการสอนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสอน
 • ใช้เพื่อการวิจัยทางการศึกษา
 • ลดภาระการทบทวนบทเรียนให้นักศึกษาที่ไม่เข้าใจได้

ห้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้แก่ L1, L2, ห้อง ศ.ชัชวาลย์ และห้อง ศ.กษาน

หัวข้อในแบบสอบถาม

 • รหัสวิชาที่สอน
 • ห้องที่สอน
 • กลุ่มที่สอน
 • ชั้นปีที่สอน
 • การอนุญาตให้เผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน
  • ให้เผยแพร่ใช้ในหอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล (ไม่มีการตัดต่อวิดีโอก่อนเผยแพร่)
  • ให้เผยแพร่ใช้ภายใน ม.มหิดล ผ่านทาง Mahidol Intranet
   • ไม่ต้องการตัดต่อวิดีโอก่อนเผยแพร่
   • ให้ผู้สอนตรวจสอบข้อมูลและหอสมุดฯตัดต่อวิดีโอตามที่อาจารย์ตรวจสอบก่อนเผยแพร่
  • ไม่อนุญาตให้เผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานที่สอน (พร้อมระบุเหตุผล)

ข้อสังเกตุ: พบว่าหากไม่ส่งแบบสำรวจนี้ในเวลาที่กำหนดจะถือว่าอนุญาติให้เผยแพร่ได้เลย

ที่มา: หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์และอนุญาตให้เผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน (e-Lecture)

การศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงคน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การมุ่งเน้นผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

Customer Focus
Customer Focus

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการมุ่งเน้นผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ที่ทางคณะฯ ต้องใช้ในรูปแบบของ EdPEx ของ สกอ.

วิทยากร: ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

วันที่: 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: