แบ่งปันและเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม MU EdPEx Share & Learn from Good Practices ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU_EdPEx_Sharing_1-5_20160118.jpg

กำหนดการ

 • 13:00 ลงทะเบียน
 • 13:20 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 13:30 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • หมวด 1 การนำองค์กร โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  • มหวด 2 บุคลากร โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร โดยผู้อำนวยการสัตว์ทดลองแห่งชาติ
  • ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยอธิกรบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • 15:30 อภิปราย ถาม ตอบ
 • 16:00 ปิดการเสวนา

วิทยากร

 • ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 • คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

การพิจารณาตัวชี้วัดคณะวิทย์

KPI_Meeting_2015.jpg

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจการมีงานทำผ่านแบบสอบถามออนไลน์

Survey_Employment_2014

มหาวิทยาลัยมหิดลใช้แบบสำรวจออนไลน์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการได้มาซึ่งข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจและการรับรู้ของบุคลากร

แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจและการรับรู้ของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งหมด 17 ข้อ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ดูงาน Inland Revenue Authority of Singapore

IRAS_20130709_13

ภาพบรรยากาศการดูงานที่ Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญแก่บุคลากรสายวิชาการ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ได้มีความรู้และทักษะในการจัดการการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ ของโครงการนี้คือ

 • เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
 • เพื่อเป็นการสร้างควมรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลนักศึกษา
 • เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อสอบ
 • เพื่อเป็นการพันาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินหลักสูตร

วิทยากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ที่ปรึกษาสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • อาจารย์วีระเพท ฉัตรธนโชติสกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิธีดำเนินการ

 • บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และอื่นๆที่เหมาะสม

สถานที่และเวลา

 • ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ.ชลบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
 • สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ และพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่มีต่อศิษย์และสังคม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์

หน่วยงานรับผิดชอบ

 • งานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา

กำหนดการ

 • วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555
  • ออกเดินทางจาก ม.มหิดล ศาลายา
  • เปิดประชุม รับทราบจุดประสงค์และรูปแบบการประชุม
  • มุมมอง ปัญหา ความคาดหวังเกี่ยวกับการศึกษา
  • รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักผู้เรียน
  • องค์ประกอบหลักของหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับต่างๆ
  • ปัจจัยกำหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
  • จุดประสงค์การศึกษา
 • วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • หลักการสำคัญในการจัดการเรียนการสอน
 • วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • การสอนเรื่องสำคัญที่สุด
  • การประเมินผล
  • การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
 • วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • การประเมินการสอน
  • การออกแบบการสอน
 • วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • การนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย
  • ประเมินการจัดประชุม
  • ปิดประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์ EdPEx

โครงร่างองค์กร การเชื่อมโยงกับเกณฑ์
P1. ลักษณะองค์กร: ลักษณะที่สำคัญขององค์กรคืออะไร
P1ก สภาพแวดล้อมขององค์กร
P1ก(1) ผลิตภัณฑ์ 1.2,2.1,3.1,3.2,6.1,6.2,7.1,7.2,7.5
P1ก(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ 1.1,2.1,7.1,7.4
สมรรถนะหลัก 2.1,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1
P1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 1.1,2.2,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,7.3,7.4
P1ก(4) สินทรัพย์ 2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.2,6.2,7.3
P1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 1.1,1.2,2.1,4.2,5.1,5.2,6.2,7.1,7.3,7.4,7.5
P1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
P1ข(1) โครงสร้างองค์กร 1.2,7.4
P1ข(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้าและตลาด 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2
P1ข(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.1,1.2,2.1,2.2,4.1,6.1,6.2,7.1,7.4
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 1.1,1.2,2.2,3.2,4.1,4.2,6.1,6.2
P2. สภาวะกาณ์ของค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
P2ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
P2ก(1) ลำดับในการแข่งขัน 2.1,3.1,3.2,4.1,7.1,7.2,7.5
P2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 2.1,4.1,4.2,7.5
P2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2.2,3.1,3.2,4.1,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5
P2ข บริบทเชิงกลยุทธ 2.1,2.2,4.1,5.1,7.1
P2ค ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,4.1,5.1,5.2,6.2,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5

ในทางกลับกัน

Likage_1of2

Likage_2of2

หมายเหตุ ….