3.51

ตัวเลข 3.51 เป็นค่าเป้าหมายในตำนาน เมื่อคะแนนเต็มคือ 5 คะแนน การได้ 3.51 มีค่าเท่ากับ 70.2% ((3.51/5*)100)

ดังนั้นหากตั้งเป้าว่าผลการประเมินที่ถือว่าผ่านหรือดีคือ 80% ก็ต้องตั้งว่าคะแนน 4 หรือมากกว่าจากคะแนนเต็ม 5

Advertisements

แบ่งปันและเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม MU EdPEx Share & Learn from Good Practices ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU_EdPEx_Sharing_1-5_20160118.jpg

กำหนดการ

 • 13:00 ลงทะเบียน
 • 13:20 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 13:30 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • หมวด 1 การนำองค์กร โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  • มหวด 2 บุคลากร โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร โดยผู้อำนวยการสัตว์ทดลองแห่งชาติ
  • ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยอธิกรบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • 15:30 อภิปราย ถาม ตอบ
 • 16:00 ปิดการเสวนา

วิทยากร

 • ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 • คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาตัวชี้วัดคณะวิทย์

KPI_Meeting_2015.jpg

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจการมีงานทำผ่านแบบสอบถามออนไลน์

Survey_Employment_2014

มหาวิทยาลัยมหิดลใช้แบบสำรวจออนไลน์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการได้มาซึ่งข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจและการรับรู้ของบุคลากร

แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจและการรับรู้ของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งหมด 17 ข้อ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ดูงาน Inland Revenue Authority of Singapore

IRAS_20130709_13

ภาพบรรยากาศการดูงานที่ Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญแก่บุคลากรสายวิชาการ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ได้มีความรู้และทักษะในการจัดการการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ ของโครงการนี้คือ

 • เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
 • เพื่อเป็นการสร้างควมรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลนักศึกษา
 • เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อสอบ
 • เพื่อเป็นการพันาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินหลักสูตร

วิทยากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ที่ปรึกษาสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • อาจารย์วีระเพท ฉัตรธนโชติสกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิธีดำเนินการ

 • บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และอื่นๆที่เหมาะสม

สถานที่และเวลา

 • ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ.ชลบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
 • สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ และพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่มีต่อศิษย์และสังคม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์

หน่วยงานรับผิดชอบ

 • งานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา

กำหนดการ

 • วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555
  • ออกเดินทางจาก ม.มหิดล ศาลายา
  • เปิดประชุม รับทราบจุดประสงค์และรูปแบบการประชุม
  • มุมมอง ปัญหา ความคาดหวังเกี่ยวกับการศึกษา
  • รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักผู้เรียน
  • องค์ประกอบหลักของหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับต่างๆ
  • ปัจจัยกำหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
  • จุดประสงค์การศึกษา
 • วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • หลักการสำคัญในการจัดการเรียนการสอน
 • วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • การสอนเรื่องสำคัญที่สุด
  • การประเมินผล
  • การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
 • วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • การประเมินการสอน
  • การออกแบบการสอน
 • วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • การนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย
  • ประเมินการจัดประชุม
  • ปิดประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: