บทความด้านการศึกษา

บทความ

Advertisements

แบ่งปันและเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม MU EdPEx Share & Learn from Good Practices ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU_EdPEx_Sharing_1-5_20160118.jpg

กำหนดการ

 • 13:00 ลงทะเบียน
 • 13:20 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 13:30 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • หมวด 1 การนำองค์กร โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  • มหวด 2 บุคลากร โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร โดยผู้อำนวยการสัตว์ทดลองแห่งชาติ
  • ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยอธิกรบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • 15:30 อภิปราย ถาม ตอบ
 • 16:00 ปิดการเสวนา

วิทยากร

 • ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 • คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

มุทิตาวิทยา 2558

MUSC_Retirement_2015

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงานขึ้น เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ความไม่ผูกพันกับองค์กร

จากโพสต์หนึ่งของอ.กรองทอง ระบุว่าบุคลากรที่ไม่มีความผูกพันกับองค์กรมักมีลักษณะแบบนี้

 1. ไม่ใส่ใจให้กับงานและองค์กรเลย
 2. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆขององค์กร
 3. ไม่ให้ความร่วมมือใดๆ
 4. เฉื่อยชา และเริ่มลาทุกอย่างที่ลาได้
 5. ได้งานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ และไม่รู้สึกผิดที่ทำงานส่งช้า
 6. ผลงานแย่ลง ความผิดพลาดมากขึ้น
 7. ไม่คิดอะไรใหม่ๆ
 8. อารมณ์แปรปรวน แสดงอำนาจ เสียงดัง ขึ้นเสียง แสดงอารมณ์ก้าวร้าว

ดังนั้นหากจะวัดความผูกพัน อาจออกแบบรูบริกที่ตรงข้ามกับรายการข้างบนได้

การเผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การศึกษาให้เป็น transformative education (การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง) และให้เป็นไปตามนโยบาย ICT-Based University ทางมหาวิทยาลัยจึงให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกและเผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานจากห้องเรียนที่ ม.มหิดล ศาลายา ผ่านระบบ e-Lecture ซึ่งจะทำให้

 • อาจารย์ผู้สอนสามารถนำคำบรรยายการสอนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสอน
 • ใช้เพื่อการวิจัยทางการศึกษา
 • ลดภาระการทบทวนบทเรียนให้นักศึกษาที่ไม่เข้าใจได้

ห้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้แก่ L1, L2, ห้อง ศ.ชัชวาลย์ และห้อง ศ.กษาน

หัวข้อในแบบสอบถาม

 • รหัสวิชาที่สอน
 • ห้องที่สอน
 • กลุ่มที่สอน
 • ชั้นปีที่สอน
 • การอนุญาตให้เผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน
  • ให้เผยแพร่ใช้ในหอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล (ไม่มีการตัดต่อวิดีโอก่อนเผยแพร่)
  • ให้เผยแพร่ใช้ภายใน ม.มหิดล ผ่านทาง Mahidol Intranet
   • ไม่ต้องการตัดต่อวิดีโอก่อนเผยแพร่
   • ให้ผู้สอนตรวจสอบข้อมูลและหอสมุดฯตัดต่อวิดีโอตามที่อาจารย์ตรวจสอบก่อนเผยแพร่
  • ไม่อนุญาตให้เผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานที่สอน (พร้อมระบุเหตุผล)

ข้อสังเกตุ: พบว่าหากไม่ส่งแบบสำรวจนี้ในเวลาที่กำหนดจะถือว่าอนุญาติให้เผยแพร่ได้เลย

ที่มา: หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์และอนุญาตให้เผยแพร่คำบรรยายรายวิชาพื้นฐาน (e-Lecture)

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผูกพันกับองค์กร

ปัจจัย ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบานสายวิชาการผูกพันต่อองค์กรอาจมีดังนี้

 • ชื่อเสียงของสถาบัน
 • ความเป็นอิสระทางวิชาการ
 • โอกาสของความก้าวหน้า
 • การได้รับการยอมรับ ยกย่อง

กำหนดการการอบรมเรื่องการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 5,6,7

EdPEx_Workshop_20121221_04

กำหนดการ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555

 • 0830 – 0900 Opening (including introductions)
 • 0900 – 0930 Overview of the Course
 • 0930 – 1030 Review of Self-Assessments and Action Plans from Prior Course
 • 1030 – 1045 Break
 • 1045 – 1130 Review of Self-Assessments and Action Plans (Continuation)
 • 1130 – 1200 Understanding the Criteria for Workforce Focus (Category 5)
 • 1200 – 1300 Lunch
 • 1300 – 1500 Workshop 1: Application of the Criteria for Workforce Focus
 • 1500 – 1515 Break
 • 1515 – 1545 Workshop 1 (Continuation)
 • 1545 – 1630 Understanding the Criteria for Operations Focus (Category 6)
 • 1630 – 1700 Reflection on Workshop 1, Recap of Day 1, and Overview of Day 2

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555

 • 0830 – 0900 Management of Learning
 • 0900 – 1015 Workshop 2: Application of the Criteria for Operations Focus
 • 1015 – 1030 Break
 • 1030 – 1200 Workshop 2 (Continuation)
 • 1200 – 1300 Lunch
 • 1300 – 1345 Understanding the Criteria for Results (Category 7)
 • 1345 – 1500 Workshop 3: Application of the Criteria for Results
 • 1500 – 1515 Break
 • 1515 – 1630 Workshop 3 (Continuation)
 • 1630 – 1700 Reflection on Workshops 2 and 3, Recap of Day 2, and Overview of Day 3

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

 • 0830 – 0900 Management of Learning
 • 0900 – 1015 Workshop 4: Synthesis into Cross-Cutting Key Themes
 • 1015 – 1030 Break
 • 1030 – 1200 Workshop 5: Prioritizing Opportunities for Improvement
 • 1300 – 1500 Workshop 6: Action Planning for Improvement Priorities
 • 1500 – 1515 Break
 • 1515 – 1630 Parking Lot Q&A
 • 1630 – 1700 Closing Program

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: