Teach Less Learn More

20151007_140432

โครงการเสวนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ “New Teaching Technique: Teach Less Learn More”

วิทยากร

 • รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร
 • ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
 • รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

ดำเนินรายการโดย

 • อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 1400-1630 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหา

 • CDIO curriculum
 • Outcome-Based Education
 • STEM Education

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

การศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงคน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การเตรียมการเยี่ยมสำรวจด้วยเกณฑ์ EdPEx (CR+SV)

image

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซนจูรีพารค์

ตำราคืออะไร

ตำราเป็นผลงานวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาวาระของวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือหลักสูตร ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการ เนื้อหาสาระของตำราต้องมีความทันสมัย ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในสาระของตำรานั้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น

รูปแบบเป็นเล่มประกอบด้วย

 • คำนำ
 • สารบัญ
 • เนื้อเรื่อง การอธิบาย วิเคราะห์ สรุป
 • การอ้างอิง
 • บรรณานุกรม

การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน สมบูรณ์ ดัชนีค้นคำ/ข้อความ การอธิบายสาระสำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้รูปถ่าย แผนภาพ ตัวอย่าง กรณีศึกษา ประกอบจนผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในสาระนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ

ที่มา: เอกสารแนบท้ายประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิชาการ (9 ต.ค. 2555)

กิจกรรมการออกแบบการเรียนการสอน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญแก่บุคลากรสายวิชาการ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ได้มีความรู้และทักษะในการจัดการการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ ของโครงการนี้คือ

 • เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
 • เพื่อเป็นการสร้างควมรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลนักศึกษา
 • เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อสอบ
 • เพื่อเป็นการพันาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินหลักสูตร

วิทยากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ที่ปรึกษาสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • อาจารย์วีระเพท ฉัตรธนโชติสกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิธีดำเนินการ

 • บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และอื่นๆที่เหมาะสม

สถานที่และเวลา

 • ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ.ชลบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
 • สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ และพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่มีต่อศิษย์และสังคม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์

หน่วยงานรับผิดชอบ

 • งานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา

กำหนดการ

 • วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555
  • ออกเดินทางจาก ม.มหิดล ศาลายา
  • เปิดประชุม รับทราบจุดประสงค์และรูปแบบการประชุม
  • มุมมอง ปัญหา ความคาดหวังเกี่ยวกับการศึกษา
  • รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักผู้เรียน
  • องค์ประกอบหลักของหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับต่างๆ
  • ปัจจัยกำหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
  • จุดประสงค์การศึกษา
 • วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • หลักการสำคัญในการจัดการเรียนการสอน
 • วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • การสอนเรื่องสำคัญที่สุด
  • การประเมินผล
  • การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
 • วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • การประเมินการสอน
  • การออกแบบการสอน
 • วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
  • ทดสอบความเข้าใจ
  • การนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย
  • ประเมินการจัดประชุม
  • ปิดประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: