ทุนรัฐบาล

ทุนรัฐบาล หมายถึง ทุนของแหล่งทุนต่อไปนี้

 1. กระทรวงการต่างประเทศ
 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 5. กระทรวงศึกษาธิการ
 6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 7. กระทรวงสาธารณสุข
 8. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 10. สำนังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 11. สำนักงาน ก.พ.

ที่มา: สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ในสังกัด ซึ่งเคยรับทุนของรัฐบาล (26 มิถุนายน 2560)

Advertisements

สมรรถนะหลัก

เมื่อถามว่าสมรรถนะหลัก (core competency) ขององค์การคืออะไร ก็พบว่าบ่อยครั้งเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะตอบยาก และไม่ทราบว่าที่ตอบไปนั้นเป็นสมรรถนะหลักจริงหรือไม่ หากเปิดเล่มเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (2556-2557) จะพบว่า…

สมรรถนะหลัก (core competency)

 • เรื่องที่สถาบันมีความชำนาญที่สุด
  • สมรรถนะหลักขอองค์การเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งทำให้สถาบันบรรลุพันธกิจหรือสร้างความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือในการบริการได้ หากขาดสมรรถนะหลักที่จำเป็น อาจส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อความท้าทาย หรือความเสียเปรียบของสถาบันในตลาด
 • ความหมายจากเกณฑ์ฉบับดั้งเดิม (ภาษาอังกฤษ)
  • The term “ core competencies” refers to your organization’s areas of greatest expertise.
   • Your organization’s core competencies are those strategically important capabilities that are central to fulfilling your mission or provide an advantage in your market or service environment. Core competencies frequently are challenging for competitors or suppliers and partners to imitate, and they may provide a sustainable competitive advantage. Absence of a needed organizational core competency may result in a significant strategic challenge or disadvantage in the market. Core competencies may involve technology expertise or unique educational programs and services that are responsive to the needs of your students, stakeholders, and market.

ตัวอย่างสมรรถนะหลัก

วิทยาลัยพยาบาลไนติงเกล (กรณีศึกษา ค.ศ. 2009) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • มีการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาลที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเรียนหลักสูตรพยาบาลทางไกลที่ล้ำสมัย

ห้องปฏิบัติการนิวเกรน (กรณีศึกษา ค.ศ. 2010) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • วิจัยการเกษตรอย่างเป็นระบบ
 • การบริหารจัดการสัญญาการวิจัยอย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างคู่ความร่วมมือด้านการศึกษา รัฐบาล อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์จนเป็นเส้นทางการค้า
 • เชี่ยวชาญการวิจัยด้านการกลายของเอนโดสเปิร์มข้าวโพด การขยายพันธุ์และสรีระวิทยา การแยกและดัดแปลงยีน เชื้อพันธุ์ข้าวสาลี และนาโนเทคโนโลยีธัญพืช

ธนาคารไตรวิว (กรณีศึกษาปี ค.ศ. 2011) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • ให้บริการที่น่าจดจำ ด้วยความเข้าใจและก้าวเหนือความคาดหวังของลูกค้า
 • มีการดำเนินการที่เป็นเลิศ แสดงให้เห็นถึงวินัยในกระบวนการและการชำระหนี้
 • มีความคล่องตัวการการตัดสินใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว

ทิลลิงเกต ลิฟวิ่ง (กรณีศึกษา 2012) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • ออกแบบ สร้างสิ่งใหม่ และจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนวิถีชีวิตที่หลากหลายและทำให้มีสุขภาพดี
 • พัฒนาสมรรถนะด้านการบริการแก่บุคลากร
 • ออกแบบและให้บริการกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพในชีวิตประจำวัน
 • สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกมีอำนาจควบคุมแก่ผู้พักอาศัย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายคณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งพิเศษ ที่ 1/2557 เรื่องการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการวางแผนการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ ณ The Regent Chaam Beach Resort หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อระดมสมองในหัวข้อ Competitiveness chagnes: Key changes that affect MUSC competitive situation

การบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์และความคาดหวังต่อคณะวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 0900-1100

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาว EdPEx 200

ทีมงานคณะวิทย์ฯ ม.มหิดล
ทีมงานคณะวิทย์ฯ ม.มหิดล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกาาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 10-12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

วันที่ 10 มีนาคม 2557

 • หลักการและลักษณะสำคัญของเกณฑ์
 • ค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx
 • ความสำคัญของโครงร่างองค์กร
 • Workshop โครงร่างองค์กร

วันที่ 11 มีนาคม 2557

 • ความสำคัญของหมวด 1
 • ความสำคัญของหมวด 2
 • ความสำคัญของหมวด 3
 • ความสำคัญของหมวด 5

วันที่ 12 มีนาคม 2557

 • ความสำคัญของหมวด 6
 • ความสำคัญของหมวด 4 (มาอยู่ตรงนี้เพราะเป็น system foundation เชื่อมโยงกับหมวด 6 และ 7)
 • ความสำคัญของหมวด 7
 • การประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • Q&A

วิทยากร

เอกสารประกอบการอบรม

 • TQA/EdPEx Criteria (handout)
 • (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศ฿กษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557 สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกาา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เอกสารใบงาน (workshop)
 • แบบประเมินของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร (สำหรับทีมนำ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์ EdPEx

โครงร่างองค์กร การเชื่อมโยงกับเกณฑ์
P1. ลักษณะองค์กร: ลักษณะที่สำคัญขององค์กรคืออะไร
P1ก สภาพแวดล้อมขององค์กร
P1ก(1) ผลิตภัณฑ์ 1.2,2.1,3.1,3.2,6.1,6.2,7.1,7.2,7.5
P1ก(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ 1.1,2.1,7.1,7.4
สมรรถนะหลัก 2.1,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1
P1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 1.1,2.2,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,7.3,7.4
P1ก(4) สินทรัพย์ 2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.2,6.2,7.3
P1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 1.1,1.2,2.1,4.2,5.1,5.2,6.2,7.1,7.3,7.4,7.5
P1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
P1ข(1) โครงสร้างองค์กร 1.2,7.4
P1ข(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้าและตลาด 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2
P1ข(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.1,1.2,2.1,2.2,4.1,6.1,6.2,7.1,7.4
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 1.1,1.2,2.2,3.2,4.1,4.2,6.1,6.2
P2. สภาวะกาณ์ของค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
P2ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
P2ก(1) ลำดับในการแข่งขัน 2.1,3.1,3.2,4.1,7.1,7.2,7.5
P2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 2.1,4.1,4.2,7.5
P2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2.2,3.1,3.2,4.1,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5
P2ข บริบทเชิงกลยุทธ 2.1,2.2,4.1,5.1,7.1
P2ค ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,4.1,5.1,5.2,6.2,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5

ในทางกลับกัน

Likage_1of2

Likage_2of2

หมายเหตุ ….

 

 

 

การเยื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อในเกณฑ์ EdPEx

หัวข้อ การเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ
1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 2.1,2.2, 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5
1.2 การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมวงกว้าง 2.1,5.1,6.1,6.2,7.4
2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 3.2,4.2ก,6.1
2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 1.1,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1
3.1 เสียงของลูกค้า P.1,P.2,7.1,7.2
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 7.1,7.2
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร 2.1,2.2,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 2.1,2.2,5.2
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 7.3
6.1 ระบบงาน 4.2
6.2 กระบวนการทำงาน P.2ค, 7.1
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ P.1ข(2), 2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,6.1,6.2,7.2,7.5
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า P.1ข(2), 3.1,3.2
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 2.2,5.1,5.2
7.4 ผลลัพ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 1.1,1.2,7.3
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 2.2,4.1ก(1)