เครือข่ายพัฒนาคุณภาพส่วนงาน

การประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพการประชุม

การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2558

การสัมมนา การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสัมมนา
การสัมมนา

โดยมีผู้ตรวจเยี่ยมของมหาวิทยาลัยร่วมประชุมกัน ในการนี้มีอ.กรองทองและอ.ณัฐพล จากคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนาด้วย

ผู้ร่วมสัมมนา
ผู้ร่วมสัมมนา

การจัดโต๊ะประชุมเป็นแบบโต๊ะกลม มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับจอภาพเสริม ช่วยให้ทุกคนในโต๊ะเห็นกันได้ทั่วกัน

โต๊ะประชุม
โต๊ะประชุม

มีการใช้ข้อมูลต่างๆประกอบ รวมถึงผลการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการเยี่ยมที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนหลังการเยี่ยมส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเกณฑ์ EdPEx

AAR_MU_EdPEx_20150914

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องมหาสวัสดิ์ ศาลายา พาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 • 1300 ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
 • 1330 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุนารักษ์ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 1340 ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ นางอรัญญา ภู่สันติพงษ์ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2558
 • 1400 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 • 1445 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง สรุปผลการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 • 1500 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย
 • 1530 กิจกรรมสังสรรค์

การสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งมาถึงตอนนี้มีหน่วยงานที่ได้รับการตรวจมาต่อเนื่อง 3 ครั้ง 2 ครั้ง และ 1 ครั้ง ตามลำดับ มีการวัดความพึงพอใจต่อการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และการดำเนินการตรวจประเมินในภาพรวม

ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เช่นกลุ่มประธานเยี่ยม กลุ่มกรรมการเยี่ยม ที่แบ่งตามรุ่นการอบรมกรรมการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอบางส่วน และทางกองพัฒนาคุณภาพได้รวบรวมไว้ต่อไป

ในช่วงการสังสรรค์ อธิการบดีได้ร้องเพลงคาราโอเกะถึงสามเพลง โดยมีเพลงแสงเทียน เป็นเพลงแรก ซึ่งท่านได้เล่าที่มาถึงการได้ร้องเพลงนี้ไว้ด้วยอย่างน่าสนใจ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

EdPEx เชิงปริมาณ

บ่อยครั้งที่การประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ด้วยเกณฑ์ EdPEx มีการกล่าวถึงข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยคำที่มีความหมายกว้างๆ เช่น few หรือ some แล้วหากเทียบเป็นเชิงปริมาณจะมีค่าเป็นเท่าไหร่

การประเมินกระบวนการ

 • Few หรือ Little 5-10%
 • Some 15-30%
 • Many 30-50%
 • Most 50-80%
 • Nearly All 80-99%
 • All หรือ Fully 100%

หากเป็นการประเมินผลลัพธ์

 • Good = Above Average
 • Very Good = Top Quartile
 • Excellent = Industry Leading
 • Benchmark = Best in Class

ที่มา: Mark Blazey’s Score Calibration Guide

สมรรถนะหลัก

เมื่อถามว่าสมรรถนะหลัก (core competency) ขององค์การคืออะไร ก็พบว่าบ่อยครั้งเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะตอบยาก และไม่ทราบว่าที่ตอบไปนั้นเป็นสมรรถนะหลักจริงหรือไม่ หากเปิดเล่มเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (2556-2557) จะพบว่า…

สมรรถนะหลัก (core competency)

 • เรื่องที่สถาบันมีความชำนาญที่สุด
  • สมรรถนะหลักขอองค์การเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งทำให้สถาบันบรรลุพันธกิจหรือสร้างความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือในการบริการได้ หากขาดสมรรถนะหลักที่จำเป็น อาจส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อความท้าทาย หรือความเสียเปรียบของสถาบันในตลาด
 • ความหมายจากเกณฑ์ฉบับดั้งเดิม (ภาษาอังกฤษ)
  • The term “ core competencies” refers to your organization’s areas of greatest expertise.
   • Your organization’s core competencies are those strategically important capabilities that are central to fulfilling your mission or provide an advantage in your market or service environment. Core competencies frequently are challenging for competitors or suppliers and partners to imitate, and they may provide a sustainable competitive advantage. Absence of a needed organizational core competency may result in a significant strategic challenge or disadvantage in the market. Core competencies may involve technology expertise or unique educational programs and services that are responsive to the needs of your students, stakeholders, and market.

ตัวอย่างสมรรถนะหลัก

วิทยาลัยพยาบาลไนติงเกล (กรณีศึกษา ค.ศ. 2009) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • มีการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาลที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเรียนหลักสูตรพยาบาลทางไกลที่ล้ำสมัย

ห้องปฏิบัติการนิวเกรน (กรณีศึกษา ค.ศ. 2010) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • วิจัยการเกษตรอย่างเป็นระบบ
 • การบริหารจัดการสัญญาการวิจัยอย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างคู่ความร่วมมือด้านการศึกษา รัฐบาล อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์จนเป็นเส้นทางการค้า
 • เชี่ยวชาญการวิจัยด้านการกลายของเอนโดสเปิร์มข้าวโพด การขยายพันธุ์และสรีระวิทยา การแยกและดัดแปลงยีน เชื้อพันธุ์ข้าวสาลี และนาโนเทคโนโลยีธัญพืช

ธนาคารไตรวิว (กรณีศึกษาปี ค.ศ. 2011) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • ให้บริการที่น่าจดจำ ด้วยความเข้าใจและก้าวเหนือความคาดหวังของลูกค้า
 • มีการดำเนินการที่เป็นเลิศ แสดงให้เห็นถึงวินัยในกระบวนการและการชำระหนี้
 • มีความคล่องตัวการการตัดสินใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว

ทิลลิงเกต ลิฟวิ่ง (กรณีศึกษา 2012) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • ออกแบบ สร้างสิ่งใหม่ และจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนวิถีชีวิตที่หลากหลายและทำให้มีสุขภาพดี
 • พัฒนาสมรรถนะด้านการบริการแก่บุคลากร
 • ออกแบบและให้บริการกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพในชีวิตประจำวัน
 • สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกมีอำนาจควบคุมแก่ผู้พักอาศัย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU-EdPEx 2558

image
ผู้เข้าร่วมอบรม
image