แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาว EdPEx 200

ทีมงานคณะวิทย์ฯ ม.มหิดล

ทีมงานคณะวิทย์ฯ ม.มหิดล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกาาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 10-12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

วันที่ 10 มีนาคม 2557

 • หลักการและลักษณะสำคัญของเกณฑ์
 • ค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx
 • ความสำคัญของโครงร่างองค์กร
 • Workshop โครงร่างองค์กร

วันที่ 11 มีนาคม 2557

 • ความสำคัญของหมวด 1
 • ความสำคัญของหมวด 2
 • ความสำคัญของหมวด 3
 • ความสำคัญของหมวด 5

วันที่ 12 มีนาคม 2557

 • ความสำคัญของหมวด 6
 • ความสำคัญของหมวด 4 (มาอยู่ตรงนี้เพราะเป็น system foundation เชื่อมโยงกับหมวด 6 และ 7)
 • ความสำคัญของหมวด 7
 • การประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • Q&A

วิทยากร

เอกสารประกอบการอบรม

 • TQA/EdPEx Criteria (handout)
 • (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศ฿กษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557 สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกาา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เอกสารใบงาน (workshop)
 • แบบประเมินของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร (สำหรับทีมนำ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

กิจกรรมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

OHEC_EdPEx_Gen1_20131217

กิจกรรมการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สำหรับคณะ/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพทางการศึกษารุ่นที่ 1 ระหว่างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินองค์การด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx”

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 • EdPEx Fast Track รุ่น 1

การใช้เวลาในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเกณฑ์ EdPEx (MU EdPEx) สามารถกรอกรายงานผลการดำเนินงาน หรือเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)

กิจกรรม

 • การเตรียมตัวและการอ่านรายงานการประเมินตนเอง 30 ชั่วโมง
 • การประชุมเตรียมการตรวจประเมิน (ตามเวลาจริง) โดยทั่วไปประมาณ 8 ชั่วโมง
 • การตรวจประเมินส่วนงาน (ตามเวลาจริง) โดยทั่วไปประมาณ 1 วันครึ่ง หรือ 12 ชั่วโมง
 • การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจประเมินสำหรับ ประธานกรรมการตรวจเยี่ยม 10 ชั่วโมง
 • การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจประเมินสำหรับ กรรมการการตรวจเยี่ยม 2 ชั่วโมง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การเสวนาผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx

การเสาวนาผู้ตรวจประเมิน (After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยหมิดล ประจำปี 2555

MU_EdPEx_AAR_20130912_06

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 0830-1200 ณ ห้องศาลายา 2527 (สระบัว) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการ

 • 0830 ลงทะเบียน
 • 0900 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 0910 ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพสรุปผลการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2555
 • 0920 แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการควยประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ในประเด็นกระบวนการตรวจประเมิน กรรมการตรวจประเมิน และส่วนงานรับการตรวจประเมิน
 • 1030 นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 • 11:00 รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.สมภพ ประานธุนารักษ์ บรรยาย “กำหนดค่าคะแนนอย่างไรให้มีมาตรฐาน”
 • 1150 ปิดการเสวนา
 • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน

แบบประเมินกิจกรรม

 • มีประเด็นการประเมินด้านต่างๆได้แก่
  • ด้านเนื้อหาและวิทยากร
  • ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเสวนา
  • ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานเสวนาในภาพรวม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เมื่อคณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมด้วย MU EdPEx

MUEdPEx_20130617_05

การประเมินส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์-อังคารที่ 17-18 มิถุนายน 2556 ที่เริ่มใช้แทน MUQD เป็นปีแรกกับหน่วยงานนำร่อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยเกณฑ์ EdPEx โดย สกอ.

MUSC_EdPEx_Orientation_20130614

ภาพบรรยากาศช่วงแรกในห้องประชุม K102 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คณบดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก สกอ. และนำเสนอภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

MUSC_EdPEx_SAR_20130501

ถ่ายภาพกับรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report; SAR) เล่มแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เขียนขึ้นตอบเกณฑ์ Education criteria for Performance Excellence (EdPEx) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

 • รายงานเขียนตอบเกณฑ์ EdPEx ปีพ.ศ. 2554-2555 (2011-2012)
 • รายงานเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เชียวชาญจากต่างประเทศร่วมอ่านได้ด้วย (Dr. Luis Calingo)
 • ความหนาไม่รวมปก 69 หน้า
  • Preface 1 หน้า
  • Table of Content 1 หน้า
  • อักษรย่อ 1 หน้า
  • Organization Profile 9 หน้า
  • Category 1 Leadership 6 หน้า
  • Category 2 Strategic Planning 4 หน้า
  • Category 3 Customer Focus 6 หน้า
  • Category 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management 5 หน้า
  • Category 5 Workforce Focus 3 หน้า
  • Category 6 Operations Focus 9 หน้า
  • Category 7 Results 21หน้า

อ้างอิง: รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx 2555 (เอกสารไม่เผยแพร่ ใช้เพื่อการประเมินโดยกรรมการประเมินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจด้วยเกณฑ์ EdPEx

MUSC_Readiness_for_EdPEx_2013

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมรับการตรวจเยี่ยมด้วยเกณฑ์ EdPEx ของการดำเนินการปี 2555 เป็นครั้งแรกที่ใช้รายงานผลการดำเนินงานฉบับจริง (หลังจากที่เคยได้รับการตรวจเยี่ยมจำลองไปแล้วครั้งหนึ่ง) โดยผู้เยี่ยมมีสองกลุ่มได้แก่

 • กรรมการเยี่ยมสำรวจจาก สกอ. (วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2556)
  •  ผู้เยี่ยม สกอ ประกอบด้วย รศ. อนันต์ มุ่งวัฒนา– ม. เกษตรศาสตร์ ผศ. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา-ม. อุบลราชธานี รศ. พรรณี ศิริวรรธนาภา-ม. เชียงใหม่ ศ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น-ม. ขอนแก่น
 • กรรมการเยี่ยมสำรวจจาก มหาวิทยาลัยมหิดล (วันจันทร์และอังคารที่ 17-18 มิ.ย. 2556)
  • ผู้เยี่ยมของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ศ.นพ.ชัยรัตน์, ผศ.ดร.เฉลิมพร, ศ.พญ.ดวงมณี, รศ.พญ.มะลิ, อ.ดร.กิตติพงศ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: