หน่วยงาน EdPEx 300

เว็บไซต์โครงการ EdPEx ของสกอ. อัพเดทข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับการประเมินถึงระดับคะแนน 300 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในระหว่างปี 2561-2562 ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์และคณะอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่มา: http://www.edpex.org/p/edpex300.html

โฆษณา

DRMP

องค์ประกอบของการทำงานเป็นระบบคือมี DRMP

 • Definable = ระบุได้ตาม 5W2H
 • Repeatable = ทำซ้ำได้เพราะทำงานมีมาตรฐาน
 • Measurable = วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานได้
 • Predictable = คาดหวังผลในอนาคตได้

5W2H

ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เท่าไหร่ ฯลฯ ใช้ในการ “define” กระบวนการที่เป็นระบบได้

 • Who = ใครคือผู้กระทำ
 • What = กระทำอะไร
 • Where = กระทำที่ไหน
 • When = กระทำเมื่อไหร่
 • Why = ทำเพื่ออะไร
 • How = ทำอย่างไร
 • How much = ใช้เงินแค่ไหน, ทำมากแค่ไหน

What’s New from SCQD Website

จากการที่ได้เริ่มทำเว็บไซต์ของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพขึ้นมา ทำให้บางเรื่องจะนำไปโพสต์บนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของคณะวิทยาศาสตร์

แบ่งปันและเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม MU EdPEx Share & Learn from Good Practices ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU_EdPEx_Sharing_1-5_20160118.jpg

กำหนดการ

 • 13:00 ลงทะเบียน
 • 13:20 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 13:30 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • หมวด 1 การนำองค์กร โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  • มหวด 2 บุคลากร โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร โดยผู้อำนวยการสัตว์ทดลองแห่งชาติ
  • ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยอธิกรบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • 15:30 อภิปราย ถาม ตอบ
 • 16:00 ปิดการเสวนา

วิทยากร

 • ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 • คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx รุ่น 4

MU_EdPEx_Assessor_Training_4_2016

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 1 การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA (Thailand Quality Award) โดยกองพัฒนาคุณภาพ (Mahidol University Quality Development: MUQD)

วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วิทยากร

 • รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุนารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิทยากรพี่เลี้ยง

 • รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร คณะวิทยาศาสตร์
 • อ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ
 • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

แนวทาง MU EdPEx 2559

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 13:30-16:00 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกองพัฒนาคุณภาพ

MU_EdPEx_2016

กำหนดการ

 • 13:00 ลงทะเบียน
 • 13:30 เปิดการประชุมโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
 • 13:40 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559
 • 15:40 ตอบข้อซักถามต่างๆ

เอกสารประกอบการประชุม

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

 • กั้นหน้าซ้าย 2.5 ซม. กั้นหน้าขวา 2.0 ซม. กั้นหน้าบน 2.5 ซม. กั้นหน้าล่าง 2.0 ซม.
 • จำนวนบรรทัดต่อหน้า 33 บรรทัด
 • ย่อหน้า 1.5 ซม.
 • เนื้อหาและเลขหน้า
  • ฟอนต์ TH Sarabun New
  • ขนาด 16 พอยท์ แบบปกติ (regular type)
  • Character Spacing: Scale 100% Spacing Normal
  • Space Before and After 0 pt
  • Line spacing: single
 • จำนวนหน้า รวม 100 หน้า (ภาษาไทย)
  • โครงร่างองค์การ 10 หน้า
  • หมวด 1-7 รวม 90 หน้า
  • หัวข้อใหญ่ เช่น “โครงร่างองค์การ” ขนาด 20 แบบตัวหนา
  • หัวข้อหมวด เช่น “1. ลักษณะองค์กร” ขนาด 18 ตัวหนา
  • หัวข้อย่อย เช่น “1ก สภาพแวดล้อมขององค์กร” ขนาด 16 ตัวธรรมดา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง