เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน EdPEx

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 0830-1630 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MUEdPEx_Workshop_20150403

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การทวนสอบแนวทางการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx

image

Luis Calingo

กำหนดการประชุมสัมมนา การทวนสอบแนวทางการประเมินคุณภาพพายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (Calibration with EdPEx Assessor) วันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

 • ลงทะเบียน
 • การบรรยายหัวข้อ The Why of a Great Feedback Report โดย Dr. Luis Calingo
 • Workshop: Evaluation and Scoring of Item 1.1
 • การบรรยายหัวข้อ Writing Process Comments โดย Dr. Luis Calingo
 • Workshop: Evaluation and Scoring of a Process Item (กลุ่มย่อย)

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557

 • การบรรยายหัวข้อ Creating a Table of Expected Results โดย Dr. Luis Calingo
 • การบรรยายเรื่อง Writing Results Comments
 • Workshop: Evaluation and Scoring and Scoring of a Results Item (7.1)

image

Table of Expected Results

เอกสารประกอบการอบรม

 • โครงการและกำหนดการ
 • แบบตอบรับ
 • เล่ม case study
 • Workbook
 • Handout ประกอบการบรรยาย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

EdPEx 200 ปี 2

EdPEx_200_2_2014

ต่อเนื่องจากการดำเนินการเมื่อปีที่แล้ว (2556) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ขึ้นสู่ปีที่ 2 แล้ว และทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็จะได้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป ทั้งนี้จะมีการชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้กับสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมในช่วงสายของวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี พาร์ค

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนหลังการเยี่ยมภาควิชา

ภาพบรรยากาศการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ
ภาพบรรยากาศการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ

การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง K102 เพื่อค้นหาข้อดีข้อเสนอแนะจากการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชา

การแบ่งกลุ่ม

 • ประธานกลุ่มกรรมการเยี่ยมภาควิชา
 • หัวหน้าภาควิชา
 • กรรมการผู้ที่มีประสบการณ์เยี่ยมในปี 2556 มาแล้ว (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)
 • กรรมการผู้ที่ร่วมเป็นกรรมการเยี่ยมเป็นครั้งแรก

เอกสารประกอบการประชุม

 • เอกสารกลุ่ม
  • เกณฑ์ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ส่วนกระบวนการด้วย ADLI แบ่งคะแนนเป็น 4 ระดับ
  • แบบฟอร์มการทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report; SAR 2556)
 • เอกสารแจกรายบุคคล
  • กำหนดการ
  • ข้อสรุปจากการเยี่ยมปี 2556
  • สรุปแบบประเมินความคิดเห็น 2557
  • เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเรื่องการทบทวนหลังการปฏิบัติการ
  • ใบงานการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
  • แบบประเมินการประชุมทบทวนการปฏิบัติการ
  • แบบประเมินการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

กำหนดการ

 • 13:15 ลงทะเบียน
 • 13:30 ผศ.ศรีสุดา วรามิตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง กล่าวเปิดการประชุม
 • 13:35 อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ชี้แจงรายละเอียดการประชุม
 • 14:00 ประชุมกลุ่มย่อย
 • 14:45 รับประทานอาหารว่าง
 • 15:00 นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 นาที
 • 15:50 สรุปภาพรวมโดย ผศ.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
 • 16:00 ตอบข้อซักถาม และปิดการประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงานและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

 • กลุ่มที่ 1 ทีมบริหารส่วนงาน
 • กลุ่มที่ 2 อาจารย์และสายสนับสนุน

OHEC_EdPEx_MU_2014

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง