EdPEx เชิงปริมาณ

บ่อยครั้งที่การประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ด้วยเกณฑ์ EdPEx มีการกล่าวถึงข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยคำที่มีความหมายกว้างๆ เช่น few หรือ some แล้วหากเทียบเป็นเชิงปริมาณจะมีค่าเป็นเท่าไหร่

การประเมินกระบวนการ

 • Few หรือ Little 5-10%
 • Some 15-30%
 • Many 30-50%
 • Most 50-80%
 • Nearly All 80-99%
 • All หรือ Fully 100%

หากเป็นการประเมินผลลัพธ์

 • Good = Above Average
 • Very Good = Top Quartile
 • Excellent = Industry Leading
 • Benchmark = Best in Class

ที่มา: Mark Blazey’s Score Calibration Guide

สมรรถนะหลัก

เมื่อถามว่าสมรรถนะหลัก (core competency) ขององค์การคืออะไร ก็พบว่าบ่อยครั้งเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะตอบยาก และไม่ทราบว่าที่ตอบไปนั้นเป็นสมรรถนะหลักจริงหรือไม่ หากเปิดเล่มเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (2556-2557) จะพบว่า…

สมรรถนะหลัก (core competency)

 • เรื่องที่สถาบันมีความชำนาญที่สุด
  • สมรรถนะหลักขอองค์การเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งทำให้สถาบันบรรลุพันธกิจหรือสร้างความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือในการบริการได้ หากขาดสมรรถนะหลักที่จำเป็น อาจส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อความท้าทาย หรือความเสียเปรียบของสถาบันในตลาด
 • ความหมายจากเกณฑ์ฉบับดั้งเดิม (ภาษาอังกฤษ)
  • The term “ core competencies” refers to your organization’s areas of greatest expertise.
   • Your organization’s core competencies are those strategically important capabilities that are central to fulfilling your mission or provide an advantage in your market or service environment. Core competencies frequently are challenging for competitors or suppliers and partners to imitate, and they may provide a sustainable competitive advantage. Absence of a needed organizational core competency may result in a significant strategic challenge or disadvantage in the market. Core competencies may involve technology expertise or unique educational programs and services that are responsive to the needs of your students, stakeholders, and market.

ตัวอย่างสมรรถนะหลัก

วิทยาลัยพยาบาลไนติงเกล (กรณีศึกษา ค.ศ. 2009) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • มีการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาลที่มีคุณภาพสูง
 • ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเรียนหลักสูตรพยาบาลทางไกลที่ล้ำสมัย

ห้องปฏิบัติการนิวเกรน (กรณีศึกษา ค.ศ. 2010) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • วิจัยการเกษตรอย่างเป็นระบบ
 • การบริหารจัดการสัญญาการวิจัยอย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างคู่ความร่วมมือด้านการศึกษา รัฐบาล อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์จนเป็นเส้นทางการค้า
 • เชี่ยวชาญการวิจัยด้านการกลายของเอนโดสเปิร์มข้าวโพด การขยายพันธุ์และสรีระวิทยา การแยกและดัดแปลงยีน เชื้อพันธุ์ข้าวสาลี และนาโนเทคโนโลยีธัญพืช

ธนาคารไตรวิว (กรณีศึกษาปี ค.ศ. 2011) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • ให้บริการที่น่าจดจำ ด้วยความเข้าใจและก้าวเหนือความคาดหวังของลูกค้า
 • มีการดำเนินการที่เป็นเลิศ แสดงให้เห็นถึงวินัยในกระบวนการและการชำระหนี้
 • มีความคล่องตัวการการตัดสินใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว

ทิลลิงเกต ลิฟวิ่ง (กรณีศึกษา 2012) มีสมรรถนะหลักดังนี้

 • ออกแบบ สร้างสิ่งใหม่ และจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนวิถีชีวิตที่หลากหลายและทำให้มีสุขภาพดี
 • พัฒนาสมรรถนะด้านการบริการแก่บุคลากร
 • ออกแบบและให้บริการกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพในชีวิตประจำวัน
 • สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกมีอำนาจควบคุมแก่ผู้พักอาศัย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU-EdPEx 2558

image
ผู้เข้าร่วมอบรม
image

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน EdPEx

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 0830-1630 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MUEdPEx_Workshop_20150403

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การทวนสอบแนวทางการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx

image

Luis Calingo

กำหนดการประชุมสัมมนา การทวนสอบแนวทางการประเมินคุณภาพพายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (Calibration with EdPEx Assessor) วันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

 • ลงทะเบียน
 • การบรรยายหัวข้อ The Why of a Great Feedback Report โดย Dr. Luis Calingo
 • Workshop: Evaluation and Scoring of Item 1.1
 • การบรรยายหัวข้อ Writing Process Comments โดย Dr. Luis Calingo
 • Workshop: Evaluation and Scoring of a Process Item (กลุ่มย่อย)

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557

 • การบรรยายหัวข้อ Creating a Table of Expected Results โดย Dr. Luis Calingo
 • การบรรยายเรื่อง Writing Results Comments
 • Workshop: Evaluation and Scoring and Scoring of a Results Item (7.1)

image

Table of Expected Results

เอกสารประกอบการอบรม

 • โครงการและกำหนดการ
 • แบบตอบรับ
 • เล่ม case study
 • Workbook
 • Handout ประกอบการบรรยาย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

EdPEx 200 ปี 2

EdPEx_200_2_2014

ต่อเนื่องจากการดำเนินการเมื่อปีที่แล้ว (2556) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ขึ้นสู่ปีที่ 2 แล้ว และทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็จะได้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป ทั้งนี้จะมีการชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้กับสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมในช่วงสายของวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี พาร์ค

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนหลังการเยี่ยมภาควิชา

ภาพบรรยากาศการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ
ภาพบรรยากาศการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ

การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง K102 เพื่อค้นหาข้อดีข้อเสนอแนะจากการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชา

การแบ่งกลุ่ม

 • ประธานกลุ่มกรรมการเยี่ยมภาควิชา
 • หัวหน้าภาควิชา
 • กรรมการผู้ที่มีประสบการณ์เยี่ยมในปี 2556 มาแล้ว (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)
 • กรรมการผู้ที่ร่วมเป็นกรรมการเยี่ยมเป็นครั้งแรก

เอกสารประกอบการประชุม

 • เอกสารกลุ่ม
  • เกณฑ์ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ส่วนกระบวนการด้วย ADLI แบ่งคะแนนเป็น 4 ระดับ
  • แบบฟอร์มการทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report; SAR 2556)
 • เอกสารแจกรายบุคคล
  • กำหนดการ
  • ข้อสรุปจากการเยี่ยมปี 2556
  • สรุปแบบประเมินความคิดเห็น 2557
  • เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเรื่องการทบทวนหลังการปฏิบัติการ
  • ใบงานการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
  • แบบประเมินการประชุมทบทวนการปฏิบัติการ
  • แบบประเมินการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

กำหนดการ

 • 13:15 ลงทะเบียน
 • 13:30 ผศ.ศรีสุดา วรามิตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง กล่าวเปิดการประชุม
 • 13:35 อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ชี้แจงรายละเอียดการประชุม
 • 14:00 ประชุมกลุ่มย่อย
 • 14:45 รับประทานอาหารว่าง
 • 15:00 นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 นาที
 • 15:50 สรุปภาพรวมโดย ผศ.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
 • 16:00 ตอบข้อซักถาม และปิดการประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง