ทุนรัฐบาล

ทุนรัฐบาล หมายถึง ทุนของแหล่งทุนต่อไปนี้

 1. กระทรวงการต่างประเทศ
 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 5. กระทรวงศึกษาธิการ
 6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 7. กระทรวงสาธารณสุข
 8. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 10. สำนังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 11. สำนักงาน ก.พ.

ที่มา: สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ในสังกัด ซึ่งเคยรับทุนของรัฐบาล (26 มิถุนายน 2560)

โฆษณา

การประชุมทบทวนหลังการเยี่ยมสำรวจตามโครงการ MU-EdPEx 2014

Blog Aj.Joe

เป็นอีกปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลใช้กระบวนการเยี่ยมสำรวจแบบ EdPEx กับคณะและหน่วยงานต่างๆ และหลังจากเยี่ยมสำรวจให้คะแนนกันครับทุกที่ที่ร่วมโครงการแล้ว กรรมการเยี่ยมสำรวจ และหัวหน้าทีมก็ได้มาประชุมสรุปงานทบทวนการดำเนินการกัน (After Action Review) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

AAR_MU-EdPEx_20140926_04

ประเด็นพิจารณา

 • กระบวนการตรวจประเมิน
 • กรรมการตรวจประเมิน
 • ส่วนงานที่รับการตรวจประเมิน
 • กรรมการตรวจประเมินได้เรียนรู้อะไร มีความต้องการและคาดหวังอย่างไรต่อไป

นอกจากนี้กรรมการและทีมประธานยังได้รับของชำร่วยเช่นป้ายสำหรับติดกับกระเป๋าเสื้อนอกที่เขียนว่า MU EdPEx Assessor พร้อมกับตรามหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้ของที่จะมีประโยชน์ในการทำกิจกรรมตรวจประเมินคือเลเซอร์พอยน์เตอร์ที่มีสกรีนเกี่ยวกับ MU EdPEx ของ Mahidol University ที่ใช้ในการชี้ๆ เวลาทำ consensus review หรือตอนทำ feedback ready comment ได้ด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

View original post

การอบรมที่ไม่ได้เข้าฟังครับ แต่ติดตามภาพบรรยากาศจากเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้

Mahidol SC Blog

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธาน เปิดการอบรม เรื่อง “MU-SC ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ มาให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของภาควิชา/งาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ 2011-2012 : The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for Performance Excellence (EdPex)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/jul55-16.htm

View original post

งานคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 นี้ คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้มีพิธีทำบุญ พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข เวลา 0730-1300 น.

กำหนดการวันคล้ายวัสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554

07:30 ลงทะเบียนผู้ร่วมงานบริเวณหน้าห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
07:50 ผู้ร่วมงานพร้อมกันในห้องประชุม
08:00 พิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจำนวน 9 รูป ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครืองไทยธรรม พระสงฆ์สวดอนุโมทนาเจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์
09:00 ชมวีดิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
09:30 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับ
09:45 วีดิทัศน์เกียรติประวัติและผลงานของศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข
10:00 พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
10:30 การแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกสายงาน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและรางวัลนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
12:00 แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า คณาจารย์ร่วมสังสรรค์ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13:00 คณบดีและหัวหน้าภาควิชาร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

อ้างถึงบันทึกข้อความงานประชาสัมพันธ์ ที่ศธ.0517.091/ปชส.745 วันที่ 14 ตุลาคม 2554