การทบทวนหลังการเยี่ยมภาควิชา

ภาพบรรยากาศการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ
ภาพบรรยากาศการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ

การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง K102 เพื่อค้นหาข้อดีข้อเสนอแนะจากการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชา

การแบ่งกลุ่ม

 • ประธานกลุ่มกรรมการเยี่ยมภาควิชา
 • หัวหน้าภาควิชา
 • กรรมการผู้ที่มีประสบการณ์เยี่ยมในปี 2556 มาแล้ว (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)
 • กรรมการผู้ที่ร่วมเป็นกรรมการเยี่ยมเป็นครั้งแรก

เอกสารประกอบการประชุม

 • เอกสารกลุ่ม
  • เกณฑ์ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ส่วนกระบวนการด้วย ADLI แบ่งคะแนนเป็น 4 ระดับ
  • แบบฟอร์มการทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report; SAR 2556)
 • เอกสารแจกรายบุคคล
  • กำหนดการ
  • ข้อสรุปจากการเยี่ยมปี 2556
  • สรุปแบบประเมินความคิดเห็น 2557
  • เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเรื่องการทบทวนหลังการปฏิบัติการ
  • ใบงานการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
  • แบบประเมินการประชุมทบทวนการปฏิบัติการ
  • แบบประเมินการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

กำหนดการ

 • 13:15 ลงทะเบียน
 • 13:30 ผศ.ศรีสุดา วรามิตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง กล่าวเปิดการประชุม
 • 13:35 อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ชี้แจงรายละเอียดการประชุม
 • 14:00 ประชุมกลุ่มย่อย
 • 14:45 รับประทานอาหารว่าง
 • 15:00 นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 นาที
 • 15:50 สรุปภาพรวมโดย ผศ.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
 • 16:00 ตอบข้อซักถาม และปิดการประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

Meeting_20140507

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเยี่ยมสำรวจภาควิชาในส่วนงาน ตามเกณฑ์ สกอ สมศ. และ EdPEx ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้นำข้อเสนอแนะจากการดำเนินในการในปีก่อนหน้า (2556) มาปรับปรุงกระบวนการ โดยจัดให้ลดรายละเอียดของการถามตามเกณฑ์ EdPEx ระดับข้อกำหนดต่างๆ (multiple requirement) ลง และใช้เพียงระดับทั่วไปของเกณฑ์กับภาควิชาเท่านั้น ทั้งนี้ได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้สะดวกในการตอบตามเกณฑ์แก่ภาควิชา และการวิเคราะห์ของคณะฯต่อไปด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้จะไปเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อรับทราบการดำเนินการที่จะใช้ในปีนี้ รวมถึงเกณฑ์การประเมินที่จะใช้กับภาควิชา และยังได้ประโยชน์แก่ภาควิชาของตนเองในกรณีที่จะต้องกลับไปตอบตามเกณฑ์ดังกล่าวอีกด้วย

เอกสารที่ได้รับในการประชุม

 • เอกประสานประกอบการประชุม (handout ของ PowerPoint)
 • แบบฟอร์มกรอกการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับระดับภาควิชา

สถานที่และวันประชุม

 • วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  ห้อง K101 เวลา 09:00-10:15

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การแบ่งกลุ่มประเมิน EdPEx

มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวทางในการจัดทีมผู้เยี่ยมสำรวจส่วนงานตามแนวทาง EdPEx จำนวน 4 ท่าน ต่อหน่วยงาน โดยมี 1 ท่านเป็นประธานคณะกรรมการเยี่ยม (มีคุณสมบัติเป็นผู้เยี่ยมสำรวจเกณฑ์ TQA, EdPEx, หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับ) และกรรมการที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx หรือเทียบเท่า และมีการแบ่งการทำงานโดย

กรรมการ Item Lead Item Backup
กรรมการคนที่ 1 (ประธานฯ) 1, 7.4 2, 4, 7.5
กรรมการคนที่ 2 2, 4, 7.5 1, 7.4
กรรมการคนที่ 3 3, 6, 7.1, 7.2 5, 7.3
กรรมการคนที่ 4 5, 7.3 3, 6, 7.1, 7.2

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยเกณฑ์ EdPEx โดย สกอ.

MUSC_EdPEx_Orientation_20130614

ภาพบรรยากาศช่วงแรกในห้องประชุม K102 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คณบดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก สกอ. และนำเสนอภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจด้วยเกณฑ์ EdPEx

MUSC_Readiness_for_EdPEx_2013

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมรับการตรวจเยี่ยมด้วยเกณฑ์ EdPEx ของการดำเนินการปี 2555 เป็นครั้งแรกที่ใช้รายงานผลการดำเนินงานฉบับจริง (หลังจากที่เคยได้รับการตรวจเยี่ยมจำลองไปแล้วครั้งหนึ่ง) โดยผู้เยี่ยมมีสองกลุ่มได้แก่

 • กรรมการเยี่ยมสำรวจจาก สกอ. (วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2556)
  •  ผู้เยี่ยม สกอ ประกอบด้วย รศ. อนันต์ มุ่งวัฒนา– ม. เกษตรศาสตร์ ผศ. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา-ม. อุบลราชธานี รศ. พรรณี ศิริวรรธนาภา-ม. เชียงใหม่ ศ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น-ม. ขอนแก่น
 • กรรมการเยี่ยมสำรวจจาก มหาวิทยาลัยมหิดล (วันจันทร์และอังคารที่ 17-18 มิ.ย. 2556)
  • ผู้เยี่ยมของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ศ.นพ.ชัยรัตน์, ผศ.ดร.เฉลิมพร, ศ.พญ.ดวงมณี, รศ.พญ.มะลิ, อ.ดร.กิตติพงศ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

แบบสอบถามการประเมินภาระงานการเป็นกรรมการเยี่ยมสำรวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจข้อมูลจากกรรมการเยี่ยมสำรวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ว่าควรมีภาระงานเท่าใด (คิดเป็นชั่วโมง) หากไปเป็นประธาน/กรรมการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

 • จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเตรียมตัวก่อนการเยี่ยมสำรวจ เช่นการอ่านเล่มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report หรือ SAR) และการเตรียมการเยี่ยมสำรวจ เช่นการเตรียมคำถาม การประชุมกรรมการที่จะไปเยี่ยม
 • จำนวนชั่วโมงระหว่างการเยี่ยมสำรวจ ซึ่งแบบสอบถามไม่ได้ถาม เพราะคงไม่มีอะไรซับซ้อน เช่นไปเยี่ยมสำรวจหน่วยงานเล็กๆ อาจใช้เวลา 1 วัน (8 ชั่วโมง) หน่วยงานขนาดใหญ่ขึ้น อาจใช้เวลาวันครึ่ง เป็นต้น
 • จำนวนชั่วโมงหลังการเยี่ยมสำรว๗ เช่นการใช้เวลาในการเตรียมทำรายงานผลการเยี่ยมสำรวจ (feedback report) การตรวจแก้รายงานดังกล่าวเป็นต้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เตรียมการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx

หลังจากที่ได้มีการ “ทดลอง” เยี่ยมสำรวจคณะแพทยศาสตร์ทั้งสองแห่งของมหาวิทยาลัยมหิดลกันไปแล้วเมื่อเดือนกรกฏาคม

คณะเทคนิคการแพทย์จะเป็นหน่วยงานถัดไปที่จะรับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ได้มีการประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจเมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: