ไผ่พุ่งฟ้า

ไผ่พุ่งฟ้าปรากฎขึ้นเป็นครั้งแรกในการอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ที่ผมและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 โดย นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล วิทยากรท่านหนึ่งในการอบรมครั้งนี้ยกมาเป็นตัวอย่างของการเขียนตอบเกณฑ์ในหมวด 3 ข้อ 3.2 ข (2) ว่าด้วยเนื้อที่เท่ากันนั้นเราสามารถเขียนจนได้คะแนนในระดับสูงสุดของการประเมินด้านกระบวนการได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนให้ยืดยาว (ทั้งนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมโต้แย้งในครั้งก่อนว่าๆ การให้เขียนแค่ 100 หน้านั้นไม่น่าจะพอ)

เอกสารการตอบเกณฑ์ของบริษัท “ไผ่พุ่งฟ้า” อาจจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการณ์สร้างกรณีศึกษาที่ออกแบบขึ้นโดยผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในประเทศเองเช่นเดียวกับที่ทาง MBQA ได้สร้างไว้ให้ศึกษากันทุกรอบของเกณฑ์ใหม่

รายละเอียดของเอกสารประกอบด้วยสไลด์ที่มีพื้นที่เท่ากัน 8 สไลด์ (Powerpoint) ใช้ขนาดตัวอักษรเท่ากัน แต่สามารถพรรณาความกระบวนการในข้อดังกล่าวได้แตกต่ากันถึง 8 แบบ 8 ระดับคะแนนในการประเมินได้

 • การเขียนแบบที่ได้คะแนนต่ำสุด คือการเขียนแบบพรรณาเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเจื้อยแจ้วไปเรื่อย (anecdotal information)
  • ไม่แนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A)
  • แทบไม่พบการนำแนวทางที่เป็นระบบสู่การปฏิบัติ (D)
  • ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง หรือมีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหาขึ้น (L)
  • และไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดัองค์กร แต่ละพื้นที่หรือหน่วยงาน ดำเนินการอย่างเอกเทศ
 • ไปจนถึงระดับคะแนนสูงสุดในตัวอย่างการเขียนในสไลด์สุดท้ายที่…
  • แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอลสนองต่อข้อกำหนดต่างๆของหัวข้อได้อย่างสมบูรณ์ (A)
  • มีการนำแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่างที่สำคัญในพื้นที่หรือหน่วยงานใดๆ (D)
  • กระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และการเรียนรู้ในระดับองค์กรด้วยการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการทั่วทั้งองค์กร มีการแสดงให้เห็นอว่างชัดเจนทั่วทั้งองค์กรว่า การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และนวัตกรรมทีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ และการแบ่งปันในระดับองค์กร (L)
  • และมีแนวทางบูรณาการกับความต้องการของอค์กรในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างดี ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I)

อ้างอิง:

 • เอกสารแจกเพิ่มเติมกรณีศึกษาบริษัทไผ่พุ่งฟ้า (11 ก.ค. 2555)
 • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing (11 ก.ค. 2555)
โฆษณา

การอบรมเรื่องการจัดการกระบวนการ

การอบรมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ของชาวมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวข้อเรื่องการจัดการกระบวนการ ซึ่งตรงกับหมวดที่ 6 ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในครั้งนี้เราใช้สถานที่ของคณะพยาบาลศิริราชเป็นสถานที่ดำเนินการอบรม โดยมีผศ.ดร.ศจี ศิริไกร จากม.ธรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551) เป็นวิทยากรดำเนินการอบรม ซึ่งเราได้ทราบความหมายและความแตกต่างระหว่างระบบกับตัวกระบวนการที่อยู่ในระบบ

มีกิจกรรมให้แต่ละคณะทำแผนผังแสดงระบบและกระบวนการของการขายสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งในที่นี้คือหลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นลูกค้า โดยจะมีคณะที่โชคดีต้องออกไปนำเสนอผลการทำแผนผังต่อหน้าที่ประชุม ซึ่งเหมือนจะล็อคกันไว้เพราะคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจับฉลากให้ออกไปนำเสนอพอดี (ดังภาพ)

ดูภาพบรรยากาศการอบรมที่นี่

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (110 คะแนน)

ในหมวดการจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินว่าคณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการออกแบบระบบงาน รวมทั้งมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบจัดการ และปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานให้ระบบงานดังกล่าวสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า และทำให้คณะวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จและยั่งยืน รวมทั้งให้อธิบายถึงการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

6.1 ระบบงาน (50 คะแนน)

คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการออกแบบระบบงาน ให้อธิบายวิธีการที่คณะวิทยาศาสตร์ใช้ในการออกแบบระบบงาน และกำหนดกระบวนการสำคัญที่ส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และการทำให้คณะวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จ และยั่งยืน

6.1 ก. การออกแบบระบบงาน

6.1 ก (1) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ และสร้างนวัตกรรมด้านระบบงานโดยรวม รวมทั้งวิธีการที่ใช้ตัดสินว่ากระบวนการใดในระบบงานโดยรวมเป็นกระบวนการภายในองค์กร (กระบวนการทำงานที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์) และกระบวนการใดจะใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก

6.1 ก (2) ระบบงานแลกระบวนการทำงานที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์อย่างไร

6.1 ข. กระบวนการทำงานที่สำคัญ

6.1 ข (1) กระบวนการทำงานที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง กระบวนการเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า สร้างกำไรหรือผลตอบแทนด้านการเงิน ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

6.1 ข (2) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการจัดทำข้อคำหนดของกระบวนการทำงานที่สำคัญ โดยใช้ข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการดังกล่าวคืออะไร

6.1 ค. การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบงาน และสถานที่ทำงานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้คำนึงถึงการป้องกันการจัดการ ความต่อเนื่องของการดำเนินการ และการทำให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร

6.2 กระบวนการทำงาน (60 คะแนน)

คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ ให้อธิบายว่าคณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการออกแบบ นำกระบวนการทำงานที่สำคัญไปปฏิบัติ จัดการ และปรับปรุงอย่างไร เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า รวมทั้งทำให้คณะวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

6.2 ก. การออกแบบกระบวนการทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ และสร้างนวัตกรรมของกระบวนการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการนำเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ และความคล่องตัวที่อาจจำเป็นในอนาคต มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการเหล่านี้ คณะวิทยาศาสตร์นำเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมต้นทุน รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการเหล่านี้อย่างไร

6.2 ข. การจัดการกระบวนการทำงาน

6.2 ข (1) คระวิทยาศาสตร์นำกระบวนการทำงานไปปฏิบัติและจัดการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจำวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการนำข้อมูลจากบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการมาใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญและตัววัดในกระบวนการที่คณะวิทยาศาสตร์ใช้ในการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆคืออะไร

6.2 ข (2) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของกระบวนการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ และการทำงานซ้ำ รวมทั้งการลดต้นทุนค่าประกันความเสียหาย หรือการสูญเสียผลิตภาพของลูกค้าให้น้อยที่สุด คณะวิทยาศาสร์มีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้อกับการตรวจสอบ การทดสอบและการตรวจประเมินกระบวนการ หรือผลการดำเนินการ

6.2 ค. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อบรรลุผลการดำเนินการที่ดีขึ้น ลดความแปรปรวนของกระบวนการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีชึ้น รวมทั้งทำให้กระบวนการเหล่านี้ทันกับวามต้องการ และทิศทางของธุรกิจอยู่เสมอ คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการนำผลการทบทวนการดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 มาใช้ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการแบ่งปันข้อมูลการปรับปรุงบทเรียนที่ได้รับระหว่างหน่วยงาน และกระบวนการอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมในองค์กร

Short URL: http://wp.me/p18e1w-h