อบรมเรื่องการวางแผนกลยุทธ

คณะเภสัชศาสตร์เลือกเป็นเจ้าภาพให้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมเรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลาเดิม 1700-2000 โดยมีรองศาตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ เป็นวิทยากรอีกครั้ง

วิทยากรเวียนถามตัวแทนจากคณะต่างๆ ว่าคณะนั้นมีการวางแผนกลยุทธไว้บ้างหรือไม่อย่างไร บางคณะอาจวางแผนระยะสั้น บางคณะอาจมีแผนระยะยาว บางคณะอาจมีการวางแผนทั้งสองระยะ คณะวิทยาศาสตร์เองก็ได้บอกแก่ที่ประชุมว่าเรามีแผนกลยุทธระยะเวลา 15 ปี ที่เกิดขึ้นมาก่อนที่มหาวิทยาลัยจะสนใจเรื่องเกณฑ์คุณภาพเสียอีก

ดูภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

โฆษณา

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ

หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ (80 คะแนน)

ตรวจประเมินว่าคณะวิทยาศาสตร์ จัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่เลือกไว้เพื่อนำไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า

2.1 การจัดทำกลยุทธ (40 คะแนน)

คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการจัดทำกลยุทธ์ ให้อธิบายวิธีการที่คณะวิทยาศาสตร์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ ที่ให้ความสำคัญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งสรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์ และเป็าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง


2.1 ก. การจัดทำกลยุทธ์

2.1 ก (1) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการจัดทำกลยุทธ์มีอะไรบ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญมีใครบ้าง กระบวนการดังกล่าวสามารถระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการกำหนดความสามารถพิเศษ ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น และระยะยาวคืออะไร คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการกำหนดกรอบเวลา และทำให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว

2.1 ก (2) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้มั่นใจว่าได้นำปัจจัยที่สำคัญต่อไปนี้มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคณะวิทยาศาสตร์ สัญญาณบ่งชี้แต่เนิ่นๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านเทคโนโลยี ตลาด ผลิตภัณฑ์ ความชอบของลูกค้า การแข่งขัน หรือสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ความยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์ในระยะยาว รวมถึงความสามารถพิเศษที่จำเป็นของคณะวิทยาศาสตร์ ความสามารถของคณะวิทยาศาสตร์ในการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

2.1 ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง ให้ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เป้าประสงค์ที่สำคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง

2.1 ข (2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ตอบสนองความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างไร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ตอบสนองอย่างไรต่อโอกาสในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ให้ความสำคัยต่อความสามารถพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตอย่างไร คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สร้างสมดุลระหว่างความท้าทาย และโอกาสในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งคำนึงถึงและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมด

2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ (40 คะแนน)

องค์การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างไร ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ให้สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ และตัววัด หรือดันีชี้วัดที่สำคัยผลการดำเนินการที่สำคัญของแผนปฏิบัติการรวมทั้งคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคตของคณะวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับตัววัดหรือดัชนีชี้วัดดังกล่าว

2.2 ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ

2.2 ก (1) แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และตลาดที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง (ถ้ามี) และองค์กรจะดำเนินการตามแผนอย่างไร

2.2 ก (2) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งคณะวิทยาศาสตร์ ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลการดำเนินการที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน

2.2 ก (3) คณะวิทยาศาสตร์ทำอย่างไรให้มั่นใจได้ว่ามีทรัพยากรด้านการเงิน และด้านอื่นๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จ และบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน องค์กรมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรเพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการบรรลุผล คณะวิทยาศาสตร์ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน และด้านอื่นที่เกี่ยวกับแผนดังกล่าวอย่างไร

2.2 ก (4) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการปรับเปลี่ยนแผน และถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วในกรณีที่สถานการณ์บังคับ

2.2 ก (5) แผนด้านทรัพยากรบุคคลหรือบุคลาการที่สำคัญมีอะไรบ้าง ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว แผนดังกล่าวได้คำนึงถึงผลกระทบ และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตรากำลังบุคลากรอย่างไร

2.2 ก (6) ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญที่ใช้ติดตามผลลัพธ์ และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสร้างให้คณะวิทยาศาสตร์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุมเพรื่องที่ถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญๆ ทั้งหมด

2.2 ข. การคาดการณ์ผลการดำเนินการ

การคาดการณ์ผลการดำเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาวของคณะวิทยาศาสตร์ ตามตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ก (6) มีอะไรบ้าง คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการคาดการณ์ ผลดังกล่าวเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลของคู่แข่ง หรือของคณะวิทยาศาสตร์อื่นในระดับที่เทียบเคียงกันได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่สำคัญ เป้าประสงค์ และผลการดำเนินการที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการมีความก้าวหน้าตามที่คาดการณ์ไว้ คณะวิทยาศาสตร์จะทำอย่างไรหากพบว่ามีควาแตกต่างระหว่างผลการดำเนินการปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือกับคณะวิทยาศาสตร์อื่นในระดับที่เทียบเคียงกันได้

ลิงก์มายังหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ http://wp.me/p18e1w-9