การขอสนับสนุนกลุ่มวิจัย

ตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างกลุ่มวิจัยกันระหว่างบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์

การขอรับการสนับสนุนกลุ่มวิจัย จะต้องแจ้งรายละเอียดของกลุ่มวิจัยด้วยดังนี้

 • ชื่อกลุ่มวิจัย
 • ภาควิชาที่สังกัดของกลุ่มวิจัย
 • ชื่อหัวหน้ากลุ่มวิจัย
 • สมาชิกของกลุ่มวิจัย
 • ห้องปฏิบัติการที่กลุ่มวิจัยใช้
 • เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่กลุ่มวิจัยใช้คืออะไร อยู่ที่ห้องปฏิบัติการใด
 • ทุนวิจัยที่สมาชิกของกลุ่มวิจัยเคยได้รับย้อนหลัง 5 ปี พร้อมระบุชื่อทุน แหล่งทุน จำนวนเงินทุน และปีที่ได้รับทุนวิจัย
 • เอกสารประกอบการทำกลุ่มวิจัยในรูปของ concept paper ความยาวไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
  • ชื่อโครงการ
  • ความสำคัญและที่มา
  • วัตถุประสงค์
  • ขอบเขตการวิจัย
  • ผลิตผลที่คาดว่าจะได้ (expected output)
  • งบประมณที่เสนอขอในปีพ.ศ. 2555
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ย้อนหลัง 2 ปีถ้ามี
 • ลงนามหัวหน้ากลุ่มวิจัย
 • ลงหนามหัวหน้าภาควิชาต้นสังกัดของหัวหน้ากลุ่มวิจัย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โฆษณา

หน่วยวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ในลักษณะของกลุ่มวิจัยเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้เกิดนโยบายให้มีการตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นระหว่างกันในภาควิชา หรือระหว่างภาควิชาในคณะฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

โดยในคณะนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน่วยวิจัยต่างๆดังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • หน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง
 • หน่วยวิจัยพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ
 • หน่วยวิจัยยางและเทคโนโลยี
 • หน่วยวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำแบคทีเรีย
 • หน่วยวิจัยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
 • หน่วยวิจัยด้านพลังงานทางเลือก
 • หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว
 • หน่วยวิจัยเครือข่ายแคลเซียมและกระดูก
 • หน่วยวิจัยด้านการเร่งปฏิกิริยา
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจำลองแบบระบบซับซ้อน
 • หน่วยวิจัยโปรตีนตัวขนส่งเพื่อนวัตกรรมทางการแพทย์

ติดต่อประสานงานได้ที่ งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-201-5040 ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/muscresearch

การสนับสนุนกลุ่มวิจัย

ฝ่ายงานวิจัยได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดกลุ่มวิจัย และการให้ทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนกลุ่มวิจัยจากเกณฑ์ปัจจัยที่ได้มาจากการประชุมระดมความคิดดังกล่าว โดยมีหัวข้อในการสำรวจดังนี้

 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 

เพศ (ชายหรือหญิง)

อายุ

 • ตำกว่า 30 ปี
 • ระหว่าง 30-40 ปี
 • ระหว่าง 40-50 ปี
 • ระหว่าง 50-60 ปี
 • มากกว่า 60 ปี

 

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาเอก

 

สถานภาพ

 • เป็นผู้บริหาร เช่นคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา)
 • ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

 

ตำแแหน่งวิชาการ

 • อาจารย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • รองศาสตราจารย์
 • ศาสตราจารย์
 • นักวิจัย

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติการ

 • น้อยกว่า 5 ปี
 • ระหว่าง 5-10 ปี
 • ระหว่าง 11-15 ปี
 • มากกว่า 15 ปี

 

สาขาที่ทำวิจัย จำแนกตามระบบของ Time Higher Education

 • สาขา Clinical and Preclincal & Health
 • สาขา Life Science
 • สาขา Engineering & Technology
 • สาขา Physical Science

 

ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

 • น้อยกว่า 5 เรื่อง
 • ระหว่าง 6-10 เรื่อง
 • มากกว่า 10 เรื่อง

 

จำนวนผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปีที่เป็น corresponding author

 • น้อยกว่า 1 เรื่อง
 • ระหว่าง 1-3 เรื่อง
 • ระหว่าง 4-6 เรื่อง
 • มากกว่า 6 เรื่อง

 

ผลงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารประเภทใด

 • ฐานข้อมูล ISI
 • ฐานข้อมูลอื่นๆ
 • ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
 • อื่นๆโปรดระบุ

 

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ต่อฉบับส่วนใหญ่ (page charge)

 • ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ระหว่าง 20,000-50,000 บาท
 • มากกว่า 50,000 บาท

 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานเพื่อตีพิมพ์ 1 ฉบับ (ไม่รวมค่าครุภัณฑ์) โดยเฉลี่ย

 • ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • ระหว่าง 500,000-700,000 บาท
 • ระหว่าง 700,000-1,000,000 บาท
 • มากกว่า 1,000,000 บาท

 

ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทำวิจัยส่วนใหญ่

 • เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะกลุ่มวิจัยของตนเอง
 • เป็นห้องปฏิบัติการกลางของภาควิชา
 • ไม่มีห้องปฏิบัติการ
 • อื่นๆโปรดระบุ

 

ท่านเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยประเภทใด

 • กลุ่มเล็กไม่เกิน 3 คนในสาขาวิชาเดียวกัน
 • กลุ่มเล็กไม่เกิน 3 คน ต่างสาขาวิชา
 • กลุ่มใหญ่เกิน 3 คนในสาขาวิชาเดียวกัน
 • กลุ่มใหญ่เกิน 3 คน ต่างสาขาวิชา
 • อื่นๆโปรดระบุ

 

เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการทำวิจัยส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือของใคร

 • เป็นเครื่องมือของกลุ่มวิจัยเอง
 • เป็นของส่วนกลางของภาควิชา
 • เป็นของส่วนกลางของคณะ
 • อื่นๆโปรดระบุ

 

การขอทุนสำหรับทำวิจัยภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่เคยเสนอขอทุน
 • เคยเสนอขอทุนจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
 • เคยเสนอขอทุนจากภายนอกหมาวิทยาลัย หรือจากต่างประเทศ

 

แหล่งทุนที่ใช้สำหรับทำวิจัย

 • ภาควิชา
 • คณะหรือมหาวิทยาลัย
 • ทุนส่วนตัว
 • อื่นๆโปรดระบุ

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนกลุ่มวิจัย

ท่านมีความคิดเห็นต่อนโยบายสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ในคณะในลักษณะของกลุ่มวิจัยเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตผลงานวิจัยของคณะ และเพิ่ศักยภาพในการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก

 • เห็นด้วย
 • ไม่เห็นด้วย
 • ข้อเสนอแนะ

 

ถ้าคณะให้การสนับสนุนกลุ่มวิจัยโดยตรง ควรเป็นกลุ่มวิจัยลักษณะใด

 • ให้ไปที่กลุ่มวิจัยขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ว
 • ให้เฉพาะกลุ่มวิจัยต่างสาขา
 • ควรมีหัวข้อเรื่องเป้าหมายที่ต้องการให้
 • ให้เฉพาะกลุ่มวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์จำนวนมาก
 • อื่นๆโปรดระบุ
 • ข้อเสนอแนะ

 

ต้องการให้คณะสนับสนุนกลุ่มวิจัยโดย

 • ให้ค่าตอบแทนนักวิจัย
 • ให้สถานที่เช่นห้องปฏิบัติการ
 • ให้เงินทุนวิจัย
 • ให้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • ให้ผู้ช่วยวิจัย
 • อื่นๆโปรดระบุ
 • ข้อเสนอแนะ

 

ข้อเสนอเพื่อทุนของกลุ่มวิจัยควรเป็นลักษณะใด

 • เป็น concept paper พร้อมระบุ output
 • เป็นการระบุ output อย่างเดียว
 • เป็น full proposal
 • อื่นๆโปรดระบุ

 

หัวข้อวิจัยแบบระหว่างสาขา (interdisciplinary research) ควรมีหัวข้ออะไรบ้าง

 • โปรดระบุ

 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ