อบรมเรื่องการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ศาสตราจารย์คลินิกอภิชาติ ศิวยาธร วิทยาการการอบรมในวันนี้บอกพวกเราที่เข้าอบรมว่า หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ถือเป็นสมอง หัวใจ หลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงเกณฑ์หมวดอื่นๆ เพราะในเกณฑ์รางวัลคุณภาพนั้น ต้องอาศัยข้อมูล สถิติ เปรียบเทียบต่างๆ เพื่อจะเป็นตัวเทียบเคียงกับผลการดำเนินงานขององค์กร และองค์กรจะพัฒนาขึ้นได้หากรู้ข้อมูลเหล่านี้

แต่การเขียนเพื่อตอบเกณฑ์ในหมวดนี้ กลายเป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศไทย เพราะเป็นสังคมที่ขาดการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถตอบเกณฑ์นี้เพื่อหาโอกาสที่จะปรับปรุงองค์กรได้ยาก

วิทยากรได้ให้พวกเราที่เข้าอบรมอ่านกรณีศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลไนติงเกล ที่ตอบเกณฑ์ได้ในเกณฑ์ดี ได้คะแนน 477 คะแนนจาก 1000 คะแนน ซึ่งเราได้ดูตัวโครงร่างองค์กร และหมวด 4 และในคราวหน้าเราจะมาดูหมวดสุดท้ายคือหมวด 7 เรื่องผลลัพธ์ และเป็นครั้งสุดท้ายของการอบรม

นอกจากนี้เรายังมีการบ้านสี่ข้อให้มาตอบในการอบรมครั้งหน้า คือ

  1. โครงร่างองค์กร ซึ่งในที่นี้กลุ่มของเราก็จะต้องนำเสนอเรื่องโครงร่างองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์
  2. gap สำคัญที่พบ
  3. พูดเรื่องแผนระยะสั้น ระยะยาว
  4. และเราได้เรียนรู้จากการอบรมเรื่อง EdPex ที่ผ่านมา

แต่ละคณะมีเวลาประมาณ 15 นาทีในการนำเสนอ

ดูภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติมที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi/MUBIO_Webboard.php?TopicID=2645

Shortlink: http://wp.me/p18e1w-2C

โฆษณา

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่า คณะวิทยาศาสตร์เลือกรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร และคณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร มีวิธีการทบทวนและใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างไร

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และนำมาปรับปรุงผลการดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ให้อธิบายวิธีการที่คณะวิทยาศาสตร์ใช้ในการวัด วิเคราะห์  ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับ และทุกส่วนงานของคณะวิทยาศาสตร์

4.1 ก. การวัดผลการดำเนินการ

4.1 ก (1) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจำวัน และผลการดำเนินการโดยรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์มีตัววัดผลการดำเนินการอะไรบ้าง รวามทั้งตัววัดด้านการเงินที่สำคัญทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตัววัดเหล่านี้ได้รับการพิจารณาบ่อยเพียงใด คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูล และสารสนเทศเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการตัดสนินใจในระดับองค์กร และสร้างนวัตกรรม

4.1 ก (2) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการคัดเลือก และสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใข้อมูล และสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ และระดับกลยุทธ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล

4.1 ก (3) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการทำให้ระบบการวัดผลการดำเนินการทันต่อความต้องการ และทิศทางของธุรกิจอยู่เสมอ คณะวิทยาศาสตร์ทำให้มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการดำเนินการดังกล่าวมีความไวต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด

4.1 ข การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดำเนินการ และขีดความสามารถของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ทำการวิเคราะห์ในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการทบทวน และเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ คณะวิทยาศาสตร์ใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไร ในการประเมินผลสำเร็จของคณะวิทยาศาสตร์ ผลการดำเนินการในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใช้ในการประเมินความสามารถของคณะวิทยาศาสตร์ที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ และความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินงานอยู่

4.1 ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ

คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการแปลงผลการทบทวนผลการดำเนินการ ไปใช้จัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งนำไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดลำดับความสำคัญไว้ และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้กลุ่มงาน และระดับปฏิบัติการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิผลให้สามารถตัดสินใจได้ คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวไปสู่ผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อทำให้มั่นใจว่ามีการนำไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับคณะวิทยาศาสตร์

4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการจัดการสารสนเทศ ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อธิบายวิธีการที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับบุลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ รวมทั้งลูกค้า มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน และให้อธิบายวิธีการที่องค์กรสร้าง และจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์

4.2 ก การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้

4.2 ก (1) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการทำให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณสมบัติแม่นยำ ถูกต้องและเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ

4.2 ก (2) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไร เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็น มีความพร้อมใช้งาน และทำให้บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ รวมทั้งลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

4.2 ก (3) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลดังต่อไปนี้ ได้แก่การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ความรวดเร็วในการค้นหา และระบุ การแบ่งปัน และการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดำเนินการ การรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

4.2 ข การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 ข (1) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย

4.2 ข (2) ในกรณีฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการทำให้มั่นใจว่าข้อมูล และสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

4.2 ข (3) คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการรักษากลไกที่ทำให้ข้อมูล และสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทันกับความต้องการ และทิศทางของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินงานอยู่เสมอ

Short URL: http://wp.me/p18e1w-d

4.1 ข การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์มีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดำเนินการ และขีดความสามารถของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ทำการวิเคราะห์ในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการทบทวน และเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ คณะวิทยาศาสตร์ใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไร ในการประเมินผลสำเร็จของคณะวิทยาศาสตร์ ผลการดำเนินการในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใช้ในการประเมินความสามารถของคณะวิทยาศาสตร์ที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ และความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินงานอยู่