แบบสำรวจความสัมพันธ์ของบุคลากรต่อองค์กร

แบบสอบถามทัศนคติด้านความสัมพันธ์ของบุคลากรและส่วนงานที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลจากงคณะผู้จัดทำสารนิพนธ์ ในโครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 10 ล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดลของพวกเราให้ดียิ่งขึ้น

ท่านที่ตอบคำถามมีโอกาสได้ลุ้นรับรางวัลจากทางคณะผู้จัดทำสารนิพนธ์ โดยท่านจะได้รับหมายเลขแบบสุ่มจากแบบสอบถามที่ท่านส่งมาเป็นรางวัลดังต่อไปนี้

  • รางวัลที่ 1 External hard drive ขนาด 500 Gb 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 Flash drive ขนาด 16 Gb 4 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 Flash drive ขนาด 8 Gb 5 รางวัล

กำหนดตอบแบบสอบถาม: ภายใน 31 กรกฎาคม 2555

ลิงก์: http://www.ict.mahidol.ac.th/Register/Evaluation/relmu/default.aspx

 

โฆษณา

เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ จัดทำแบบสอบถามเป็นโครงการสำรวจชื่อว่า “เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

โดยเป็นการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ ซึ่งมีถึง 285 คน เพื่อให้ทางคณะวิทยาศาสตร์สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัย การจัดการความรู้ การสื่อสารองค์กร โดยข้อมูลในแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ

เกณฑ์ในแบบสอบถามเครือข่ายความสัมพันธ์

  • ท่านรู้จักกันหรือไม่ (มีตัวเลือก 4 ระดับตั้งแต่ไม่รู้จักเลย, รู้จักแต่ชื่อ, รู้จักพอสมควร, รู้จักเป็นอย่างดี)
  • เคยพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านสื่ออื่นๆ หรือไม่ (มีตัวเลือก 4 ระดับ ได้แก่ การที่ไม่เคยพูดคุยกันเลย, เคยพูดคุย ทักทายกัน แต่น้อยมาก, หรือเคยพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบ้างพอสมควร, หรือพูดคุยกันบ่อยครั้ง แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นประจำ)
  • ท่านเคยทำงาน หรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ทั้งงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษหรือไม่ (มีตัวเลือก 4 ระดับได้แก่ การไม่เคยทำอะไรร่วมกันเลย, เคยทำงานร่วมกันบ้าง แต่น้อยมาก, เคยทำงานร่วมกันบ้าง พอสมควร, หรือเคยทำงานร่วมกันบ่อยครั้ง หรือเป็นประจำ)
โดยกำหนดให้ส่งแบบสอบถามนี้คืนที่ห้อง K527 ภายใน 31 มกราคม 2555

ทั้งนี้ได้เคยมีการสนับสนุนให้ตั้งกลุ่มวิจัย (research group) ขึ้นมาในคณะวิทยาศาสตร์แล้วด้วย

โครงร่างองค์กร

บทนำ: โครงร่างองค์กร (คณะวิทยาศาสตร์)

โครงร่างองค์กร คือภาพรวมขององค์กร (คณะวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินงาน และความท้าทายที่สำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์เผชิญอยู่

1. ลักษณะองค์กร: ลักษณะที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ที่สำคัญกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 ก. สภาพแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์

1 ก (1) คณะวิทยาศาสตร์มีผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้าง และกลไกที่คณะวิทยาศาสตร์ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าคืออะไร

1 ก (2) ลักษณะที่สำคัญของวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์คืออะไร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้ประกาศไว้คืออะไร ความสามารถพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์

1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการจำแนกบุคลากรหรือพนังงานออกเป็นกลุ่ม และประเภทอะไรบ้าง กลุ่มเหล่านี้มีการศึกษาระดับใด ปัจจัยที่สำคัญที่จูงใจให้พวกเขาผูกพันในการบรรลุพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์คืออะไร บุคลากรและภาระงานในคณะวิทยาศาสตร์มีความหลากหลายอย่างไร มีกลุ่มอะไรบ้างที่จัดตั้งให้ทำหน้าที่ต่อรองกับคณะวิทยาศาสตร์ สิทธิประโยชน์ และข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพ และความปลอดภัยที่สำคัญมีอะไรบ้าง

1 ก (4) คณะวิทยาศาสตร์ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่สำคัญอะไรบ้าง

1 ก (5) คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การรับรอง หรือข้อกำหนดด้านการจดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อ และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงินและผลิตภัณฑ์ ที่บังคับใกับคณะวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง

1 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

1 ข (1) โครงสร้าง และระบบการกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์มีลักษณะอย่างไร ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลคณะวิทยาศาสตร์ ผู้นำระดับสูง และองค์กรแม่ (มหาวิทยาลัยมหิดล) มีลักษณะเช่นใด

1 ข (2) ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการ และความคาดหวังที่สำคัญต่อผลิตภัณฑ์ การบริหารที่สนับสนุนลูกค้า และการปฏิบัติการอย่างไร ความต้องการ และความคาดหวังของส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร

1 ข (3) ประเภทของผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และคู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการที่สำคัญที่สุดคือใคร มีบทบาทอะไรในระบบงาน กระบวนการผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่สนับสนุนลูกค้าที่สำคัญ มีกลไกที่สำคัญอะไรในการสื่อสาร และจัดการด้านความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมออย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ กลุ่มเหล่านี้มีบทบาทอะไรหรือไม่ ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดของของห่วงโซ่อุปทานของคณะวิทยาศาสตร์คืออะไร

Link: http://wp.me/p18e1w-l