ความเชื่อมโยงของค่านิยมหลักกับเกณฑ์รายหมวด

ค่านิยมหลัก โดยตรง โดยอ้อม
การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ 1.1, 7.4 2.1, 2.2
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า 3.1,3.2,7.2 2.1,2.2,6.2
การเรียนรู้ของอค์การและการเรียนรู้แต่ละบุคคล 5.2,6.2,7.3 2.2,4.2
การให้ความสำคัญกับพนักงานและคู่ค้า 5.1,5.2,7.3 6.1,6.2
ความคล่องตัว 1.1,2.1,2.2,7.4 6.1,6.2,7.3,74
การมุ่งเน้นอนาคต 1.1,2.1 3.2,4.1,4.2,7.4
การจัดการเพื่อนวัตกรรม 3.2,6.1,7.1 4.2,6.2
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 1.1,4.1 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5
ความรับชอบต่อสังคม 1.2,7.4 4.1,5.1,5.2
การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 1.2,7.4 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5
มุมมองเชิงระบบ ทุกหมวด ทุกหมวด
โฆษณา

ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมและแนวคิดกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

ค่านิยมและแนวคิดหลัก

ค่านิยมและแนวคิดหลักของการจัดทำเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ มี 11 ประการดังนี้

1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
3. การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล
4. การให้ความสำคัญกับบุคลากร และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
5. ความคล่องตัว
6. การมุ่งเน้นอนาคต
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่
10. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า
11. มุมมองในเชิงระบบ