การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางศตวรรษที่ 21

ผศ.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกาา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ 21st Century Skills ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวังอังคารที่ 6 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

กำหนดการ

0830-0845 ลงทะเบียน
0845-0900 พิธีเปิดโดย ศ.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
0900-1030 การบรรยายเรื่อง “การวิจัยทางการศึกษา” โดย อ.ดร.กานต์ยุพา จิตติวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวัตกรรมการเรียนรู้
1030-1045 พักรับประทานอาหารว่าง
1045-1145 การบรรยาย (ต่อ)
1145-1245 พักรับประทานอาหารกลางวัน
1245-1430 การบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 21st Century Skills” โดย ผศ.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
1430 พิธีปิด

ภาพประกอบ

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21

ดูภาพเพิ่มเติมจาก Google+

Advertisements