คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

iqa manual2557_Page_001

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

องค์ประกอบตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพ

ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของสกอ.และสมศ.ปีการศึกษา 2553 มีดังนี้

 • องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
 • องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
 • องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 • องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 • องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
 • องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
 • องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
 • องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
 • องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไการประกันคุณภาพ

การเป็นคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจตามระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

จากการอบรมการเป็นผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจรุ่นที่ 5 ผู้ผ่านการอบรมสามารถสมัครเพื่อเป็นผู้เยี่ยมสำรวจได้ในตอนท้ายของการอบรม โดยจะสามารถเลือกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อไปเยี่ยมสำรวจได้ และเลือกส่วนงานต่างเช่นด้านการบริหาร การศึกษา วิจัย บริการการศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ โดยจะทราบเพียงประธานของคณะเยี่ยมสำรวจ และกำหนดการการเข้าเยี่ยมสำรวจในแต่ละหน่วยงาน

เมื่อใกล้ถึงกำหนดการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานที่ได้สมัครไว้ ทางกองพัฒนาคุณภาพจะติดต่อเพื่อยืนยันกับผู้สมัครอีกครั้งว่าสามารถไปเยี่ยมสำรวจได้หรือไม่ และหากเข้าเยี่ยมสำรวจได้ จะได้รับการติดต่อเพื่อนัดวันประชุมกับประธานคณะเยี่ยมสำรวจ เพื่อตกลงแนวทาง และการเตรียมพร้อมสำหรับการเยี่ยมสำรวจระหว่างกรรมการเยี่ยมสำรวจด้วยกัน ซึ่งกรรมการจะได้รับเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัมหิดลของหน่วยงานที่ต้องไปเยี่ยมสำรวจก่อนการประชุมประมาณสองสามวัน (เช่นได้รับวันศุกร์ แล้วมาประชุมกันในวันอังคาร)

ก่อนการเยี่ยมสำรวจ

มีการประชุมนัดแนะก่อนการเยี่ยมสำรวจ ซึ่งประธานคณะกรรมการใช้เป็นที่พบปะแนะนำตัวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการหลายท่านรู้จักกันอยู่แล้วอันเนื่องเคยเป็นกรรมการเยี่ยมสำรวจร่วมกันมาก่อน หลังจากนั้นมีการพิจารณาร่างกำหนดการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่นการขอให้มีการสัมภาษณ์ใครบ้าง เพิ่มเติมใครบ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาให้ทางหน่วยงานเป้าหมายเตรียมความพร้อมเอาไว้

อ่านให้จบครบทั้งเล่ม และการเตรียมประเด็นคำถาม

สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมสำรวจส่วนงานคือการที่กรรมการต้องอ่านเล่มรายงานการประเมินตนเองให้จบ ไม่ใช่เฉพาะการอ่านแต่เพียงส่วนที่แต่ละกรรมการต้องไปเยี่ยมสำรวจเองเท่านั้น การเตรียมประเด็นคำถามจากการอ่านรายงานประเมินตนเองทั้งเล่มก็มีความสำคัญ ทำให้มีทิศทางในการสัมภาษณ์ และเยี่ยมสำรวจให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อถึงวันเยี่ยมสำรวจ

การเยี่ยมสำรวจมักเป็นเวลาสองวัน ซึ่งกรรมการและหน่วยงานที่จะถูกเยี่ยมทราบกันอยู่แล้ว ในช่วงเช้าของแต่ละวันนั้น คณะกรรมการจะใช้เวลาในการซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกัน แต่มักเป็นประเด็นหลักในวันแรกมากกว่า โดยแต่ละกลุ่มย่อย ซึ่งมักจะแบ่งเป็นสามกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มมีกรรมการสามท่าน เมื่อรวมกับประธานกรรมการจึงรวมเป็นสิบคน ใช้เวลาในช่วงนี้ให้นำเสนอประเด็นปัญหาที่เตรียมมา พิจารณาประเด็นต่างๆว่ามีตัวร่วม หรือฝากกลุ่มย่อยอื่นๆสอบถามให้บ้างหรือไม่

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์รับฟังสรุปภาพรวมของหน่วยงานจากคณบดี หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยเป็นด้านการบริหาร ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และด้านการวิจัยบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์บุคลากรเช่นผู้บริหารขององค์กร และบุคลากรต่างๆ ในช่วงบ่ายจะมีการสัมภาษณ์ต่อ ประกอบกับการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เช่นหน่วยงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยต่างๆ

ในช่วงเย็นนั้น คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจจะมานั่งทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พิจารณาหลักฐานเอกสารอ้างอิงต่างๆ เพื่อทำสรุปรายงานประจำวัน ซึ่งเอกสารนี้จะช่วยให้งานที่ผ่านถูกบันทึกไว้ และนำไปใช้ในการทำรายงานสรุปทั้งการสรุปด้วยวาจา และการทำรายงการเยี่ยมสำรวจต่อไป

ในวันที่สองของการเยี่ยมสำรวจนั้น ช่วงเช้าจะมีการพบปะกันของกรรมการเยี่ยมสำรวจ แต่มักทำงานแยกกลุ่มกันและเตรียมความพร้อมก่อนไปสัมภาษณ์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นช่วงที่กรรมการสามารถประสานขอบุคลากรที่ต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติมหลังจากพบว่าข้อมูลในวันแรกอาจไม่เพียงพอในบางประเด็น

กรรมการจะมีเวลาในการสรุปรายงานผลการเยี่ยมสำรวจ และเตรียมการนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจด้วยวาจาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยจะพิจารณาจุดเด่น โอกาสพัฒนา ประเด็นที่ต้องแก้ไข ข้อเสนอแนะอื่นในแต่ละมาตรฐานคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และประเมินคะแนนใหม่ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากผลการประเมินตนเองขององค์กรที่ไปเยี่ยมสำรวจได้ ทั้งนี้ต้องใช้ข้อมูลในรายงานประเมินตนเอง หลักฐานเอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบการตัดสินใจ และรวบรวมเพื่อนำไปประเมินร่วมกันกับประธานคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อที่จะให้ประธานฯ นำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจต่อผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงสนต่อไป

การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจด้วยวาจา

หลังจากเตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อย คณะผู้เยี่ยมสำรวจ โดยประธานคณะฯ จะพบกับผู้บริหารของหน่วยงานอีกครั้ง และประธานฯนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจต่อผู้บริหาร โดยนำเสนอจุดเด่น โอกาสพัฒนา จุดที่ต้องแก้ไข ข้อเสนอแนะอื่นๆ ทั้งนี้ประธานฯ สามารถขอให้กรรมการท่านอื่นนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อได้ รวมถึงมีการนำเสนอผลการประเมินคะแนนใหม่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพดูแลเตรียมเอกสารและการนำเสนอ

อาจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างคณะผู้เยี่ยมสำรวจ และบุคลากรของหน่วยงาน หากมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ หรือคะแนนการประเมินตนเองที่อาจจะแตกต่างกัน

รายงานผลการเยี่ยมสำรวจ

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพจะนำเอาข้อมูลที่ได้ไปรวบรวมทำเป็นรายงานผลการเยี่ยมสำรวจหน่วยงาน และส่งให้คณะกรรมการตรวจทาน ก่อนที่จะนำเสนอต่อหน่วยงานที่ไปเยี่ยมสำรวจ และพิมพ์ออกมาเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ดีทางหน่วยงานสามารถโต้แย้งกลับมาได้อีกในขั้นตอนนี้หากพบความไม่เหมาะสม เช่นบางข้อมูลไม่ได้นำเสนอโดยคณะกรรมการแต่อาจปรากฎในรายงานผลการเยี่ยมสำรวจเป็นต้น

อ้างอิง:

 1. การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจรุ่นที่ 5
 2. การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD)