การปรับปรุงการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์

Curriculum_Reform_20130713_16

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐาน รายวิชาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษากลุ่มแพทย์ต่างๆ ได้แก่แพทย์ศิริราช แพทย์รามา แพทย์พระบรมราชชนก แพทย์กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอน จะเน้นให้เกิดสิ่งต่อไปนี้

 • ความสัมพันธ์กัน (relevance) ของเนื้อหาในชั้นปีที่ 1 กับวิชาชีพแพทย์
 • การบูรณาการ (integration) ของเนื้อหาในชั้นปีที่ 1 กับวิชาชีพแพทย์
 • การร่วมมือกัน (collaboration) ระหว่างอาจารย์ที่สอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ 1 กับอาจารย์ในคณะแพทย์

รูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลของการจัดการประชุม
 • การแบ่งกลุ่มย่อยตามสาขาวิชาได้แก่
  • สาขาชีววิทยา
  • สาขาเคมี และชีวเคมี
  • สาขาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
  • สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
  • สาขาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
 • การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีกว่า 70 คน (ตามรายชื่อ และที่มาเพิ่มเติม)
  • อาจารย์จากคณะผู้สอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ 1
  • อาจารย์จากคณะแพทย์ต่างๆ
  • เจ้าหน้าทีการศึกษาระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

สรุปแนวทางและข้อเสนอแนะ

 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี และชีวเคมี
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

 • คณะดำเนินงานจะต้องทำร่างเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนที่จะปรับใหม่สำหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า 2557 ที่อาจจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2557 แบบอาเซียน (กำหนดส่งภายในเดือนกรกฎาคม 2556)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

การตอบเกณฑ์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ทั้งการนำไปปฏิบัติ และปรับปรุง

ต้วอย่างการเขียนตอบเกณฑ์ TQA ข้อ 3.2 ข (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ (systematic, effective, well deploy, with systematic learning)

3.2ข(2) ไผ่พุ่งฟ้าใช้กระบวนการรูป 3.2-4 จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า พนักงานทุกคนรวมถึงลูกจ้างและอาสาสมัคร จะรับฟังและตอบสนองลูกค้าโดยใช้คู่มือการแก้ไขปัญหา ซึ่งมอบอำนาจให้พนังงานทุกระดับสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ปัญหาถูกจัดความสำคัญเป็นสามระดับตามความร้ายแรง ปัญหาระดับสองขึ้นไปจะถูกรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีผ่านมือถือ ผู้บริหารจะเรียกประชุมทันทีในวันรุ่งขึ้นหากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ ลูกค้าทุกรายที่ร้องเรียน จะได้รับบัตรสมาชิก VIP และถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยพนักงานการตลาด เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงสามารถรักษาระดับความผูกพัน และการกลับมาซื้อซ้ำ ฝ่ายคุณภาพรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นรายงานต่อทีมบริหารทุกไตรมาส และจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ ส่งผลให้เกิดโครงการพัฒนาจำนวนมาก และลูกค้ามีความพึงพอใจต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นดังภาพที่ 7.2-4 ไผ่พุ่งฟ้าทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนทุกปี โดยใช้กลไกตรวจติดตามภายในและ management review ตามระบบ ISO

ขั้นตอน รายละเอียดวิธีการ ผู้รับผิดชอบ
1. รับฟังข้อมูล พนักงานรวบรวมข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พนักงานที่เผชิญเหตุ
2. แก้ไขปัญหา ทำการแก้ไขตามคู่มือ “การแก้ไขปัญหา” พนักงานที่เผชิญเหตุ
3. ประเมินความสำเร็จ ติดตามผลจากลูกค้าที่ร้องเรียน พนักงานการตลาด
4. หาทางป้องกันปัญหา นำปัญหาที่เกิดซ้ำมาจัดทำโครงการพัฒนา ทีมพัฒนาคุณภาพ

ที่มา: กรณีศึกษา “ไผ่พุ่งฟ้า”

การเสนอหลักสูตรปรับปรุง

บทสรุปผู้บริหารสำหรับการเสนอหลักสูตรปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 รายละเอียดเบื้องต้น

 • ชื่อหลักสูตร
 • ประเภทหลักสูตร
 • หน่วยงานรับผิดชอบ
 • ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในองค์กร
 • ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นภายนอกองค์กร

ตอนที่ 2 รายละอียดเกี่ยวกับปรับปรุงหลักสูตร

 • ความคล้ายคลึงกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในองค์กร
 • องค์กรอื่นที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันนี้
 • หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรนี้

ตอนที่ 3 จุดเด่นของหลักสูตร

 • จุดเด่นของหลักสูตร
 • เป้าหมายการผลิตบัณฑิต
 • ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตอนที่ 4 ความพร้อมของการดำเนินการ

 • ความพร้อมด้านอาจารย์
 • ความพร้อมด้านกายภาพ
 • ความพร้อมด้านแหล่งทุนวิจัย