การสำรวจการมีงานทำผ่านแบบสอบถามออนไลน์

Survey_Employment_2014

มหาวิทยาลัยมหิดลใช้แบบสำรวจออนไลน์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการได้มาซึ่งข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา