การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2558

การสัมมนา การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสัมมนา
การสัมมนา

โดยมีผู้ตรวจเยี่ยมของมหาวิทยาลัยร่วมประชุมกัน ในการนี้มีอ.กรองทองและอ.ณัฐพล จากคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนาด้วย

ผู้ร่วมสัมมนา
ผู้ร่วมสัมมนา

การจัดโต๊ะประชุมเป็นแบบโต๊ะกลม มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับจอภาพเสริม ช่วยให้ทุกคนในโต๊ะเห็นกันได้ทั่วกัน

โต๊ะประชุม
โต๊ะประชุม

มีการใช้ข้อมูลต่างๆประกอบ รวมถึงผลการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการเยี่ยมที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

สาส์นจากอธิการบดีถึงกรรมการเยี่ยมสำรวจ

การเยี่ยมสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดลตามระบบคุณภาพ (MUQD) เป็นหัวใจของการทำให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ หากไม่มีพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย ใจ เสียสละเวลาอันมีค่าในการปฏิบัติหน้าที่เป็นการรมการเยี่ยมสำรวจตามระบบคุณภาพ (MUQD) ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าท่านจะมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการ่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานากลได้ในโอกาสต่อไป

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมผู้เยี่ยมสำรวจภายในคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 มีการประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เพื่อเยี่ยมสำรวจภาควิชาหลังจากที่แต่ละภาคได้ส่งแบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report หรือ SAR) ประจำปีพ.ศ. 2554 แล้ว (กำหนดส่ง 13 กรกฎาคม 2555)

กรรมการส่วนใหญ่จะได้กลับไปภาควิชาเดิมที่ได้ไปเยี่ยมสำรวจเมื่อปีที่แล้วเพื่อจะได้ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละภาควิชาได้ โดยส่วนใหญ่จะได้ไปเยี่ยมสองภาควิชา

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือจำนวนผู้เยี่ยมสำรวจภายในคณะวิทยาศาสตร์เองอาจมีลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และไม่มีการสร้างผู้เยี่ยมสำรวจขึ้นใหม่จากทางมหาวิทยาลัย ทำให้คงต้องจัดการอบรมสร้างนักเยี่ยมสำรวจภายในขึ้นมาเองในอนาคตกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การเยี่ยมสำรวจส่วนงานตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นอีกปีหนึ่งที่เรายังใช้ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ก็เป็นหนึ่งในส่วนงานนำร่องของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นยังอยู่ในโครงการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

กำหนดเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์

ซึ่งการเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์ ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลในปีนี้จะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์

  • (ยังไม่ทราบ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ผู้เยี่ยมสำรวจก้าวไกล ใส่ใจพัฒนาคุณภาพ

เนื่องด้วยจะมีการจัดเยี่ยมสำรวจส่วนงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2555 นี้

เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ทำหน้าที่เยี่ยมสำรวจของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น จึงเกิดโครงการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ “ผู้เยี่ยมสำรวจก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา (คุณภาพ) ในวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:00-16:30 ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยหมิดล

คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คนจากผู้ที่ทำหน้าที่เยี่ยมสำรวจและผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจรุ่นที่ 1-5 ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อระหว่างปี 2548-2553

กำหนดการการฝึกอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ “ผู้เยี่ยมสำรวจก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา (คุณภาพ)”

  • 08:00 ลงทะเบียนรับเอกสาร
  • 08:45 กล่าวเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง “กลเม็ดเกร็ดประเด็นการเยี่ยมสำรวจ” โดยรองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  • 09:30 การบรรยายเรื่อง “ระบบคุณภาพระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554” และ “KPI Dictionary” โดยรองศาสตราจารย์สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  • 10:30 การประเมินผลลัพธ์และการให้ค่าคะแนน โดยรองศาสตราจารย์สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  • 11:15 ปัญหาและอุปสรรคจากการเยี่ยมสำรวจ โดยรองศาสตราจารย์อุษา เล็กอุทัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สมภพ ประธานธุรารักษ์ คณะเภสัชศาสตร์
  • 13:00 เรียนรู้จากแบบฝึกหัด (case study) “การประเมินกระบวนการและผลลัพธ์” โดยรองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์
  • 15:45 สรุปและปิดการอบรม โดยรองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: