รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารวิชาการนานาชาติ

การให้รางวัลหากผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการสามารถเผยแพร่ผลงานการวิจัยลงวารสารวิชาการนานาชาติได้ ถือเป็นแรงจูงใจอันดีให้ผู้ปฏิบัติในงานในองค์กรทำพันธะกิจขององค์ให้ประสบความสำเร็จ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ในการให้รางวัลดังนี้

เกณฑ์ตาม Journal Citation Report (JCR)

 • งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอร์ไทล์ (quartile) ที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 ต่อชิ้น
 • งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอร์ไทล์ (quartile) ที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 18,000 ต่อชิ้น
 • งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอร์ไทล์ (quartile) ที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 15,000 ต่อชิ้น
 • งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอร์ไทล์ (quartile) ที่ 4 จะได้รับเงินรางวัล 12,000 ต่อชิ้น

เกณฑ์ตาม SCImago Journal and Country Ranking (SJR)

 • งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอร์ไทล์ (quartile) ที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 ต่อชิ้น
 • งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอร์ไทล์ (quartile) ที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 15,000 ต่อชิ้น
 • งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอร์ไทล์ (quartile) ที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 12,000 ต่อชิ้น
 • งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในควอร์ไทล์ (quartile) ที่ 4 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 ต่อชิ้น

ทั้งนี้จะเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง หากงานวิจัยใดได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ แต่ไม่สามารถระบุค่าควอร์ไทล์ได้ตามเกณฑ์ข้างต้น จะได้รับรางวัลชิ้นละ 5,000 บาท

หากเป็นผู้วิจัยหลัก ชื่อแรกหรือ corresponding author จะได้เพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาท

หลักฐานประกอบการพิจารณาประกอบด้วย

 

 • สำเนาผลงานที่ตีพิมพ์
 • ผลการสืบค้นวารสารในฐานข้อมูลสากล
 • เอกสารการเผยแพร่ผลงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
  • ด้านองค์ความรู้
  • เชิงสาธารณะ
  • เชิงนโยบาย
  • เชิงพาณิชย์
  • ทางอ้อม
 • ข้อมูลสำหรับรับรางวัลผ่านธนาคาร
 • การเบิกค่าใช้บริการที่ปรึกษาการเขียนบทความวิจัย
  • ด้านวิชาการ (1,000 ต่อฉบับ) และ/หรือ
  • การตรวจภาษา (3,000 ต่อฉบับ)

ติดต่อสอบถาม: งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (02-201-5040)

Advertisements

จรรยาอาจารย์มหาวิทยาลัย

 1. อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน
 2. อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรม
 3. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
 4. อาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
 5. อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 6. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่วิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 7. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ ส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 8. อาจารย์พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
 9. อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

อ้างอิง: แบบสอบถามสำหรับคณาจารย์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554 (22 ก.ค. 2554)

การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาร พนักงานดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 2551

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกหรือถูกเสนอชื่อ

ประเภทบุคลากร แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆได้แก่กลุ่มข้าราชการ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ กลุ่มลูกจ้างนอกงบประมาณ และกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลที่ปฏิบัติงานติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวน
 3. มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานสมควรได้รับการยกย่อง
 4. ไม่เคยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานดีเด่นมาก่อน ยกเว้นเคยได้รับคัดเลือกมาเกิน 5 ปี

การดำเนินการคัดเลือก

ส่วนงานจะตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดส่งต่อให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

การยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของ “มหาวิทยาลัยมหิดล” จะได้รับการเชิดชูเกียรติโดยได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากนายกรัฐมนตรีในงานวันข้าราชการพลเรือนที่ทำเนียบรัฐบาลทุกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และได้บันทึกประวัติและผลงานในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ได้รับสร้อยคอทองคำมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาทในวันครบรอบวันพราราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี

ได้รับเกียรติบัตร การบันทึกประวัติ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันทั้งมหาวิทยาลัย

อ้างอิง

หนังสือเลขที่ ศธ 0517/ว.5957 เรื่องโครงการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

Insight Thailand Quality Award


ระหว่างการอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ก่อนเริ่มงานประมาณครึ่งชั่วโมง พวกเราที่เข้าอบรมและมาถึงสถานที่อบรมแล้วได้ดูวีดิทัศน์เรื่องหนึ่งซึ่งมีชื่อเรื่องเจาะลึกเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ วิทยากรในวิดีทัศน์ที่ดูคือคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ พิธีกรและนักวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ ที่หากใครดูข่าวช่อง 3 เป็นประจำก็คงรู้จักกันดี แม้ว่าวีดิทัศน์มีความยาวเกือบหนึ่งชั่วโมง แต่พวกเราก็ได้ดูเพียงประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น แต่เจ้าภาพที่จัดงานได้แจกแผ่นซีดีของวีดิทัศน์นี้ให้กับทุกหน่วยงาน หน่วยงานละหนึ่งแผ่น ซึ่งตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างพวกเราก็ได้มาหนึ่งแผ่น และหากใครสนใจนำไปศึกษาดูน่าจะสามารถติดต่อขอยืมได้จากงานนโยบายและแผนครับ

โดยย่อนั้น คุณบัญชาเกริ่นนำเข้ารายการโดยพูดถึงเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะธุรกิจแบบ SME ที่จะเป็นกำลังผลักดันเศรษฐกิจของชาติต่อไป แต่บางธุรกิจอาจประสบปัญหาและปิดตัวลง นำเข้าสู่การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award มาใช้เพื่อปรับปรุงกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นๆไป เริ่มต้นจากค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์รางวัลคุณภาพทั้ง 11 ข้อ (ดูรายละเอียดเรื่องค่านิยมและแนวคิดหลักได้บนเว็บนี้เช่นกัน) และเกณฑ์ 7 หัวข้อภายใต้โครงร่างองค์กรของธุรกิจ

รายละเอียดของแต่ละหมวดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินำเสนอโดยผู้บริหารของหน่วยงานที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพไปใช้ และได้ผลดี ได้รางวัลแบบ TQC หรือ Thailand Quality Class กันไปบ้าง โดยวิทยากรที่มาแนะนำให้ผู้ชมรู้จักเกณฑ์ทั้งหลายได้แก่ คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทชัยบูรณ์บราเดอร์สจำกัด คุณประสิทธิ์ สุวรรณวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิแอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัด คุณวิชัย ศรีมวรรณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์บริษัทสมบูรณ์แอ๊ดวานส์เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) คุณรำไพพรรณ พรตรีสัตย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดจำกัด (กิจการเบเกอรี่)

เว็บไซต์เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เว็บไซต์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) อยู่ที่ http://www.tqa.or.th/

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการจัดการ และเพิ่มผลผลิต ด้วยการฝึกอบรม แนะแนว ให้คำปรึกษา ให้ข่าวสารข้อมูล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2538

http://www.ftpi.or.th

กำเนิดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีที่มามาจากรางวัลคุณภาพของอเมริกา ที่ปัจจุบันมีหลายประเทศนำไปใช้

http://www.nist.gov/baldrige/