คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

iqa manual2557_Page_001

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

EdPEx 200 ปี 2

EdPEx_200_2_2014

ต่อเนื่องจากการดำเนินการเมื่อปีที่แล้ว (2556) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ขึ้นสู่ปีที่ 2 แล้ว และทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็จะได้สมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป ทั้งนี้จะมีการชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้กับสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมในช่วงสายของวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี พาร์ค

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงานและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

 • กลุ่มที่ 1 ทีมบริหารส่วนงาน
 • กลุ่มที่ 2 อาจารย์และสายสนับสนุน

OHEC_EdPEx_MU_2014

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมการเยี่ยมสำรวจด้วยเกณฑ์ EdPEx (CR+SV)

image

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซนจูรีพารค์

สกอ.ติดตามความพร้อมรับการอบรมโครงการต่อยอด EdPEx

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2554-2557 ซึ่งล่าสุดได้จัดการอบรมหลักสูตร “การประเมินองค์กร” โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ดร.หลุยส์ คาลิงโก เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งมีหลังการอบรมนั้นได้มีการมอบหมายให้ดำเนินการสร้างแผนปฏิบัติการ (action plan) นำเสนอก่อนเข้ารับการอบรมครั้งต่อไป

ทางสกอ.จึงได้จัดการประชุมสัมมนา “การติดตามผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการและเตรียมพร้อมรับการอบรมประเมินองค์การ (Organization Assessment) ในหมวด 5,6 และ 7” ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 13:30-17:00 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กำหนดการ

 • 13:00 ลงทะเบียน
 • 13:30 พิธีเปิดการประชุมโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
 • 13:45 การทบทวนแผลและกิจกรรมของโครงการฯ โดยรองศาสตราจารย์นันทนา ศิริทรัพย์
 • 14:00 การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานในโครงการต่อยอดฯ ในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบจากแผนงานและการบ้านที่ดร.คาลิงโกให้ บทเรียนที่ได้รับ ข้อปฏิบัติที่ดี หรือการค้นพบที่มีนัยสำคัญมากต่อการดำเนินงานโครงการฯในหน่วยงาน โดยให้นำเสนอ 10 นาที่ และตอบข้อซักถาม 5 นาที โดยคณะอนุกรรมการทำงานพัฒนาคุรภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ลำดับการนำเสนอมีดังนี้
  • ผู้แทนจาก ม.ขอนแก่น
  • ผู้แทนจาก ม.หาดใหญ่
  • ผู้แทนจาก ม.มหิดล
  • ผู้แทนจาก ม.ราชภัฏสสวนดุสิต
  • ผู้แทนจาก ม.อุบลราชธานี
  • ผู้แทนจาก ม.หอการค้าไทย
  • ผู้แทนจาก ม.เชียงใหม่
 • 16:00 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โดยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
 • 16:15 การระดมสมองเพื่อวางกรอบกิจกรรมและผลที่คาดว่าจะได้รับในการฝึกอบรมครั้งหน้า
 • 16:45 สรุปผลการประชุม

การบ้านที่ดร.คาลิงโกให้ไว้

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานสร้างแผนปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานตามแผน (เลือกโอกาสพัฒนาของหน่วยงานที่สำคัญมาทำ) เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 3 หน้ากระดาษ ส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ให้วิทยากรตรวจล่วงหน้า 1 เดือน
  1. นอกจากนี้ก็ต้องทำ action plan ของ OFI ที่จัดอันดับไว้แล้วที่เหลือส่งด้วย (ดู Workshop 8 Prioritizing Opportunities for Improvement โดยเฉพาะตารางที่สอง หน้า 88 ใน participant Guide เล่มสีชมพู)
 2. เขียนเล่มรายงานการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx เสมือนจริง (mock application) สำหรับหมวด 1,2,3,4 ที่ได้รับการอบรมไป ประกอบด้วยโครงร่างองค์กร (organization profile หรือ OP) จำนวน 3 หน้า และรายละเอียดตามเกณฑ์ในหัวข้อดังกล่าวรวม 20 หน้า ส่งภายใน 15 พฤศจิกายน 2555 ให้วิทยากรตรวจ และให้รายงานป้อนกลับ (feedback report) ในการอบรมครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะสำหรับการอบรมหมวดที่ 5,6,7

 • ที่ประชุมเสนอว่าหน่วยงานควรเตรียมเอกสารข้อมูลสำหรับไปทำปฏิบัติการ (workshop) ให้ดีกว่าครั้งแรก เช่นนำข้อมูล หรือผู้ที่รู้เรื่องในหมวด 5,6,7 ไปร่วมการอบรม
 • วิทยากรไม่ควรบังคับให้มีการนำเสนอโดยภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าร่วมอบรมที่อาจไม่สันทัดเรื่องภาษาอังกฤษ
 • มีข้อเสนอเรื่องเวลาและวิธีดำเนินการอบรม ซึ่งในครั้งต่อไปจะมีเพิ่มอีกสามหน่วยงาน รวมเป็น 10 หน่วยงาน ทำให้อาจมีเวลาไม่พอในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าประชุม

 • รศ.กรองทอง ยุวถาวร และคณะ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ผลการพิจารณาโครงร่างองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลือกให้เข้าร่วมในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) แล้วนั้น

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพได้แจ้งให้ทราบว่าในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ทางสกอ.ได้แจกผลการพิจารณาโครงร่างองค์กร (Organization Profile หรือ OP) คือให้พร้อมกับคำแนะนำหรือคำถามเพิ่มเติมที่ได้

งานชิ้นต่อไปคือให้แสดงการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับหมวดต่างๆ ได้แก่

 • หมวด 1 การนำองค์กร
 • หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 • หมวด 7 ผลลัพธ์

กำหนดส่ง วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555

โดยการเชื่อมโยงต้องแสดงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับพันธกิจ (mission) เช่นการวิจัยและการเรียนการสอน

ลักษณะการเขียน

 • Problem-based
 • Goal-based (ยากและท้าทายที่สุด)
 • Process-based
 • Criteria-based

รูปแบบการนำเสนอ

 • พรรณา
 • แผนผัง (chart)
 • Mind Map
 • ฯลฯ

ภาษาที่ใช้

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ (เพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมพิจารณา)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

องค์ประกอบตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพ

ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของสกอ.และสมศ.ปีการศึกษา 2553 มีดังนี้

 • องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
 • องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
 • องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 • องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 • องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
 • องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
 • องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
 • องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
 • องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไการประกันคุณภาพ