การเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์ EdPEx

โครงร่างองค์กร การเชื่อมโยงกับเกณฑ์
P1. ลักษณะองค์กร: ลักษณะที่สำคัญขององค์กรคืออะไร
P1ก สภาพแวดล้อมขององค์กร
P1ก(1) ผลิตภัณฑ์ 1.2,2.1,3.1,3.2,6.1,6.2,7.1,7.2,7.5
P1ก(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ 1.1,2.1,7.1,7.4
สมรรถนะหลัก 2.1,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1
P1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 1.1,2.2,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,7.3,7.4
P1ก(4) สินทรัพย์ 2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.2,6.2,7.3
P1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 1.1,1.2,2.1,4.2,5.1,5.2,6.2,7.1,7.3,7.4,7.5
P1ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
P1ข(1) โครงสร้างองค์กร 1.2,7.4
P1ข(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้าและตลาด 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2
P1ข(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.1,1.2,2.1,2.2,4.1,6.1,6.2,7.1,7.4
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 1.1,1.2,2.2,3.2,4.1,4.2,6.1,6.2
P2. สภาวะกาณ์ของค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
P2ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
P2ก(1) ลำดับในการแข่งขัน 2.1,3.1,3.2,4.1,7.1,7.2,7.5
P2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 2.1,4.1,4.2,7.5
P2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2.2,3.1,3.2,4.1,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5
P2ข บริบทเชิงกลยุทธ 2.1,2.2,4.1,5.1,7.1
P2ค ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,4.1,5.1,5.2,6.2,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5

ในทางกลับกัน

Likage_1of2

Likage_2of2

หมายเหตุ ….

 

 

 

โฆษณา

การเยื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อในเกณฑ์ EdPEx

หัวข้อ การเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ
1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 2.1,2.2, 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5
1.2 การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมวงกว้าง 2.1,5.1,6.1,6.2,7.4
2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 3.2,4.2ก,6.1
2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 1.1,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,7.1
3.1 เสียงของลูกค้า P.1,P.2,7.1,7.2
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 7.1,7.2
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร 2.1,2.2,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 2.1,2.2,5.2
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 7.3
6.1 ระบบงาน 4.2
6.2 กระบวนการทำงาน P.2ค, 7.1
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ P.1ข(2), 2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,6.1,6.2,7.2,7.5
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า P.1ข(2), 3.1,3.2
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 2.2,5.1,5.2
7.4 ผลลัพ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 1.1,1.2,7.3
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 2.2,4.1ก(1)