การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำมีสิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากอาจารย์ประจำด้วยกันเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555

ผู้สมัคร

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

Advertisements

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ วาระปี 2555-2557

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ วาระ 2 ปี พ.ศ. 2555-2557 ประเภทอาจารย์ประจำ

  1. รองศาสตราจารย์สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์
  2. อาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
  3. อาจารย์สมศักดิ์ แดงติ๊บ
  4. รองศาสตราจารย์วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

คะแนนสำหรับการมีอาจารย์ประจำจบปริญญาเอก

เกณฑ์ของสกอ.ข้อ 2.2 เรื่องอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ถูกนำมาประเมินเพื่อแสดงถึงคุณภาพของสถานอุดมศึกษานั้นๆ

เกณฑ์การประเมิน

  1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หากมีอาจารย์ประจำมีวุฒิปริญญาเอกมากกว่า 60% ของอาจารย์ประจำทั้งหมด กำหนดให้สถานศึกษานั้นได้ 5 คะแนนเต็ม

วิธีคำนวณ

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยหากพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 12% ขึ้นไป กำหนดให้สถานศึกษานั้นได้ 5 คะแนนเต็ม

วิธีคำนวณ

เป้าหมายผลการดำเนินงานขององค์กรอยู่ที่คะแนนเต็ม 5 ในทั้งสองหัวข้อนี้