แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเชื่อมโยงหมวดต่างๆ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เชิญผู้แทนหน่วยงานโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เข้าร่วม “การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการปรับปรุง Organization Profile กับความเชื่อมโยงของเกณฑ์ในหมวด 1, 2, 4 และ7”

ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถประเมินองค์กรด้วยตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx นั้น

กำหนดจัดการประชุม ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 3307 ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้

                  เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

12.30 – 13.15 น. ลงทะเบียน

                     แลกเปลี่ยนความรู้การปรับปรุงOP กับความเชื่อมโยง

ของเกณฑ์ หมวด 1, 2, 4 และ7

13.15 – 14.15 น. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นำเสนอ

และรับขอเสนอแนะ

14.15 – 15.15 น. มหาวิทยาลัยมหิดล
15.15 – 16.15 น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16.15 – 17.15 น. มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตพระนคร
17.15 – 17.30 น. สรุปผลโครงการมหาวิทยาลัยเครือข่าย

อ้างอิง: จดหมายเชิญร่วมประชุม

 

โฆษณา

ผลการพิจารณาโครงร่างองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลือกให้เข้าร่วมในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) แล้วนั้น

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพได้แจ้งให้ทราบว่าในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ทางสกอ.ได้แจกผลการพิจารณาโครงร่างองค์กร (Organization Profile หรือ OP) คือให้พร้อมกับคำแนะนำหรือคำถามเพิ่มเติมที่ได้

งานชิ้นต่อไปคือให้แสดงการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับหมวดต่างๆ ได้แก่

 • หมวด 1 การนำองค์กร
 • หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 • หมวด 7 ผลลัพธ์

กำหนดส่ง วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555

โดยการเชื่อมโยงต้องแสดงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับพันธกิจ (mission) เช่นการวิจัยและการเรียนการสอน

ลักษณะการเขียน

 • Problem-based
 • Goal-based (ยากและท้าทายที่สุด)
 • Process-based
 • Criteria-based

รูปแบบการนำเสนอ

 • พรรณา
 • แผนผัง (chart)
 • Mind Map
 • ฯลฯ

ภาษาที่ใช้

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ (เพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมพิจารณา)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เตรียมใช้ทางด่วนสู่การศึกษาที่เป็นเลิศ

จากที่สกอ.มีแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Fast Track) พ.ศ. 2554-2557 ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการนี้อย่างเช่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะปล่อยให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการตามลำพัง จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นช่วงๆ ก่อนกำหนดการส่งงานให้กับโครงการต่อยอดฯ

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 ก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมหลังจากที่ทีมงานได้อ่านโครงร่างองค์กร (Organization Profile) หรือ OP ที่โดนบังคับให้เขียนกันแค่สามหน้า

การบ้านที่ได้รับจากที่ประชุมนี้คือให้ไปเริ่มเขียนการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับหมวดต่างๆ โดยเฉพาะหมวด 1, 2, 4, 7

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: