แบ่งปันและเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม MU EdPEx Share & Learn from Good Practices ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU_EdPEx_Sharing_1-5_20160118.jpg

กำหนดการ

 • 13:00 ลงทะเบียน
 • 13:20 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 13:30 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • หมวด 1 การนำองค์กร โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  • มหวด 2 บุคลากร โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร โดยผู้อำนวยการสัตว์ทดลองแห่งชาติ
  • ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยอธิกรบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • 15:30 อภิปราย ถาม ตอบ
 • 16:00 ปิดการเสวนา

วิทยากร

 • ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 • คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เสวนาพิเศษเรื่องลิขสิทธิ์

เสวนาพิเศษเรื่อง “ลิขสิทธิ์” สำหรับการเรียนการสอนและ Social Media วิทยากรโดย คุณเขมะศิริ นิชชากร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หนัวหน้าส่วนส่งเสริมลิขสิทธิ์ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 1330-1630

Copyright_20151007

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนหลังการเยี่ยมส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเกณฑ์ EdPEx

AAR_MU_EdPEx_20150914

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องมหาสวัสดิ์ ศาลายา พาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 • 1300 ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
 • 1330 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุนารักษ์ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 1340 ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ นางอรัญญา ภู่สันติพงษ์ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2558
 • 1400 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 • 1445 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง สรุปผลการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 • 1500 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย
 • 1530 กิจกรรมสังสรรค์

การสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งมาถึงตอนนี้มีหน่วยงานที่ได้รับการตรวจมาต่อเนื่อง 3 ครั้ง 2 ครั้ง และ 1 ครั้ง ตามลำดับ มีการวัดความพึงพอใจต่อการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และการดำเนินการตรวจประเมินในภาพรวม

ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เช่นกลุ่มประธานเยี่ยม กลุ่มกรรมการเยี่ยม ที่แบ่งตามรุ่นการอบรมกรรมการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอบางส่วน และทางกองพัฒนาคุณภาพได้รวบรวมไว้ต่อไป

ในช่วงการสังสรรค์ อธิการบดีได้ร้องเพลงคาราโอเกะถึงสามเพลง โดยมีเพลงแสงเทียน เป็นเพลงแรก ซึ่งท่านได้เล่าที่มาถึงการได้ร้องเพลงนี้ไว้ด้วยอย่างน่าสนใจ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การเสวนาผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx

การเสาวนาผู้ตรวจประเมิน (After Action Review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยหมิดล ประจำปี 2555

MU_EdPEx_AAR_20130912_06

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 0830-1200 ณ ห้องศาลายา 2527 (สระบัว) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการ

 • 0830 ลงทะเบียน
 • 0900 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 0910 ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพสรุปผลการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2555
 • 0920 แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการควยประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ในประเด็นกระบวนการตรวจประเมิน กรรมการตรวจประเมิน และส่วนงานรับการตรวจประเมิน
 • 1030 นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 • 11:00 รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.สมภพ ประานธุนารักษ์ บรรยาย “กำหนดค่าคะแนนอย่างไรให้มีมาตรฐาน”
 • 1150 ปิดการเสวนา
 • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน

แบบประเมินกิจกรรม

 • มีประเด็นการประเมินด้านต่างๆได้แก่
  • ด้านเนื้อหาและวิทยากร
  • ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเสวนา
  • ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานเสวนาในภาพรวม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การวิเคราะห์ช่องว่างในองค์กร

การวิเคราะห์ช่องว่าง

ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะนำร่องของมหาวิทยาลัย ในการนำระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) มาใช้ในงานประกันคุณภาพ เพื่อให้สถาบันได้มีคุณภาพและมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงนำระบบรางวัลคุณภาพมาใช้กับการศึกษาในประเทศ และเกิดเป็นโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุ่ความเป็นเลิศหรือ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ เห็นว่าเพื่อให้ทางองค์กรสามารถนำระบบประกันคุณภาพแบบนี้มาใช้ได้ จำต้องมีการวิเคราะห์ช่องว่าง (gap analysis) เพื่อศึกษาว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร เป้าหมายเป็นอย่างไร ช่องว่างระหว่างสภาพปัจจุบันกับเป้าหมายเป็นอย่างไร และจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถลดช่องว่าง และนำไปสู่เป้าหมายได้

นอกจากนี้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ช่องว่างขององค์กรนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในหัวข้อความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ (management excellence) สอดคล้องกับภาระงานของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริมค่านิยมหลักองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ความสามัคคีร่วมใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ และคิดสร้างสรรค์

กำหนดการ

1300-1315 ลงทะเบียนรับเอกสาร

 1. กำหนดการ
 2. โครงการ
 3. รายชื่อผู้เข้าร่วม
 4. เอกสารประกอบการนำเสนอ
 5. แบบประเมิน
1315-1345 รศ.ดร.กรองทอง ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพนำเสนอรายละเอียดและขั้นตอนในการวิเคราะห์ช่องว่างขององค์กร
1345-1500 กลุ่มย่อยวิเคราะห์ช่องว่างขององค์กรในหมวดที่ได้รับมอบหมาย
1500-1600 นำเสนอผลการวิเคราะห์ช่องว่างองค์กร

ตารางบันทึกผลการวิเคราะห์ช่องว่างองค์กรในแต่ละหมวดหมู่

เป้าหมาย/สิ่งที่ควรจะเป็น

สถานการณ์ปัจจุบัน

ช่องว่างระหว่างปัจจุบันกับเป้าหมาย

สิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

อ้างอิง: เอกสารประกอบการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ช่องว่างองค์กร งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 3 สิงหาคม 2554

เสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องโครงร่างองค์กร

ทีมงานจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลกลับมารวมกันอีกครั้งที่ห้อง Bits and Bytes Hall ชั้น 4 อาคาร ICT ศาลายา ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 1700-2000

หัวข้อในการอบรมครั้งที่ 2 คือเรื่องโครงร่างองค์การ (ต่อจากครั้งแรก) โดยเน้นการเสวนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซักถามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์การหรือ Organization Profile (OP)

วิทยากร: รองศาตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ (ที่ปรึกษาอธิการบดี)

ดูภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่