ประชุมกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา

Meeting_20140507

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเยี่ยมสำรวจภาควิชาในส่วนงาน ตามเกณฑ์ สกอ สมศ. และ EdPEx ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้นำข้อเสนอแนะจากการดำเนินในการในปีก่อนหน้า (2556) มาปรับปรุงกระบวนการ โดยจัดให้ลดรายละเอียดของการถามตามเกณฑ์ EdPEx ระดับข้อกำหนดต่างๆ (multiple requirement) ลง และใช้เพียงระดับทั่วไปของเกณฑ์กับภาควิชาเท่านั้น ทั้งนี้ได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้สะดวกในการตอบตามเกณฑ์แก่ภาควิชา และการวิเคราะห์ของคณะฯต่อไปด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้จะไปเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อรับทราบการดำเนินการที่จะใช้ในปีนี้ รวมถึงเกณฑ์การประเมินที่จะใช้กับภาควิชา และยังได้ประโยชน์แก่ภาควิชาของตนเองในกรณีที่จะต้องกลับไปตอบตามเกณฑ์ดังกล่าวอีกด้วย

เอกสารที่ได้รับในการประชุม

 • เอกประสานประกอบการประชุม (handout ของ PowerPoint)
 • แบบฟอร์มกรอกการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับระดับภาควิชา

สถานที่และวันประชุม

 • วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  ห้อง K101 เวลา 09:00-10:15

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โฆษณา

สรุปประสบการณ์จากการอบรมเรื่องการประเมินองค์กร

หลังจากไปอบรมหลักสูตร Educational Performance Excellence Self-Assessment Course ในโครงการต่อยอด EdPEx ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2555 กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Dr.Luis Calingo ทางสกอ.ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมกรอกแบบฟอร์ม KM เพื่อแชร์สิ่งที่ได้รับจากการอบรมร่วมกัน

แบบฟอร์มสรุปประสบการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นตาราง ประกอบด้วย 4 คอลัมน์ได้แก่

 • Workshop
 • Group process activities to achieve the workshop assignment ให้อธิบายกระบวนการคิด กิจกรรม ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติและการได้มาซึ่งข้อสรุป ซึ่งเป็นผลสรุปงานของกลุ่มย่อย
 • Report/Result
 • Additional comment

มีจำนวนแถว (record) ทั้งสิ้น 9 เรื่องแบ่งตามจำนวน workshop ของการอบรม

อ้างอิง: แบบฟอร์มสรุปประสบการณ์ (สกอ.)

การขอสนับสนุนกลุ่มวิจัย

ตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างกลุ่มวิจัยกันระหว่างบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์

การขอรับการสนับสนุนกลุ่มวิจัย จะต้องแจ้งรายละเอียดของกลุ่มวิจัยด้วยดังนี้

 • ชื่อกลุ่มวิจัย
 • ภาควิชาที่สังกัดของกลุ่มวิจัย
 • ชื่อหัวหน้ากลุ่มวิจัย
 • สมาชิกของกลุ่มวิจัย
 • ห้องปฏิบัติการที่กลุ่มวิจัยใช้
 • เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่กลุ่มวิจัยใช้คืออะไร อยู่ที่ห้องปฏิบัติการใด
 • ทุนวิจัยที่สมาชิกของกลุ่มวิจัยเคยได้รับย้อนหลัง 5 ปี พร้อมระบุชื่อทุน แหล่งทุน จำนวนเงินทุน และปีที่ได้รับทุนวิจัย
 • เอกสารประกอบการทำกลุ่มวิจัยในรูปของ concept paper ความยาวไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
  • ชื่อโครงการ
  • ความสำคัญและที่มา
  • วัตถุประสงค์
  • ขอบเขตการวิจัย
  • ผลิตผลที่คาดว่าจะได้ (expected output)
  • งบประมณที่เสนอขอในปีพ.ศ. 2555
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ย้อนหลัง 2 ปีถ้ามี
 • ลงนามหัวหน้ากลุ่มวิจัย
 • ลงหนามหัวหน้าภาควิชาต้นสังกัดของหัวหน้ากลุ่มวิจัย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: