สกอ.ติดตามความพร้อมรับการอบรมโครงการต่อยอด EdPEx

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2554-2557 ซึ่งล่าสุดได้จัดการอบรมหลักสูตร “การประเมินองค์กร” โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ดร.หลุยส์ คาลิงโก เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งมีหลังการอบรมนั้นได้มีการมอบหมายให้ดำเนินการสร้างแผนปฏิบัติการ (action plan) นำเสนอก่อนเข้ารับการอบรมครั้งต่อไป

ทางสกอ.จึงได้จัดการประชุมสัมมนา “การติดตามผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการและเตรียมพร้อมรับการอบรมประเมินองค์การ (Organization Assessment) ในหมวด 5,6 และ 7” ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 13:30-17:00 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กำหนดการ

 • 13:00 ลงทะเบียน
 • 13:30 พิธีเปิดการประชุมโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
 • 13:45 การทบทวนแผลและกิจกรรมของโครงการฯ โดยรองศาสตราจารย์นันทนา ศิริทรัพย์
 • 14:00 การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานในโครงการต่อยอดฯ ในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบจากแผนงานและการบ้านที่ดร.คาลิงโกให้ บทเรียนที่ได้รับ ข้อปฏิบัติที่ดี หรือการค้นพบที่มีนัยสำคัญมากต่อการดำเนินงานโครงการฯในหน่วยงาน โดยให้นำเสนอ 10 นาที่ และตอบข้อซักถาม 5 นาที โดยคณะอนุกรรมการทำงานพัฒนาคุรภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ลำดับการนำเสนอมีดังนี้
  • ผู้แทนจาก ม.ขอนแก่น
  • ผู้แทนจาก ม.หาดใหญ่
  • ผู้แทนจาก ม.มหิดล
  • ผู้แทนจาก ม.ราชภัฏสสวนดุสิต
  • ผู้แทนจาก ม.อุบลราชธานี
  • ผู้แทนจาก ม.หอการค้าไทย
  • ผู้แทนจาก ม.เชียงใหม่
 • 16:00 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โดยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
 • 16:15 การระดมสมองเพื่อวางกรอบกิจกรรมและผลที่คาดว่าจะได้รับในการฝึกอบรมครั้งหน้า
 • 16:45 สรุปผลการประชุม

การบ้านที่ดร.คาลิงโกให้ไว้

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานสร้างแผนปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานตามแผน (เลือกโอกาสพัฒนาของหน่วยงานที่สำคัญมาทำ) เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 3 หน้ากระดาษ ส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ให้วิทยากรตรวจล่วงหน้า 1 เดือน
  1. นอกจากนี้ก็ต้องทำ action plan ของ OFI ที่จัดอันดับไว้แล้วที่เหลือส่งด้วย (ดู Workshop 8 Prioritizing Opportunities for Improvement โดยเฉพาะตารางที่สอง หน้า 88 ใน participant Guide เล่มสีชมพู)
 2. เขียนเล่มรายงานการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx เสมือนจริง (mock application) สำหรับหมวด 1,2,3,4 ที่ได้รับการอบรมไป ประกอบด้วยโครงร่างองค์กร (organization profile หรือ OP) จำนวน 3 หน้า และรายละเอียดตามเกณฑ์ในหัวข้อดังกล่าวรวม 20 หน้า ส่งภายใน 15 พฤศจิกายน 2555 ให้วิทยากรตรวจ และให้รายงานป้อนกลับ (feedback report) ในการอบรมครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะสำหรับการอบรมหมวดที่ 5,6,7

 • ที่ประชุมเสนอว่าหน่วยงานควรเตรียมเอกสารข้อมูลสำหรับไปทำปฏิบัติการ (workshop) ให้ดีกว่าครั้งแรก เช่นนำข้อมูล หรือผู้ที่รู้เรื่องในหมวด 5,6,7 ไปร่วมการอบรม
 • วิทยากรไม่ควรบังคับให้มีการนำเสนอโดยภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าร่วมอบรมที่อาจไม่สันทัดเรื่องภาษาอังกฤษ
 • มีข้อเสนอเรื่องเวลาและวิธีดำเนินการอบรม ซึ่งในครั้งต่อไปจะมีเพิ่มอีกสามหน่วยงาน รวมเป็น 10 หน่วยงาน ทำให้อาจมีเวลาไม่พอในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าประชุม

 • รศ.กรองทอง ยุวถาวร และคณะ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โฆษณา

ผู้เข้าร่วมอบรมการประเมินองค์กร

หน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรมเรื่องการประเมินองค์กรในโครงการต่อยอด EdPEx เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2555 โรงแรมมณเฑียรมีดังนี้

 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โครงการต่อยอดคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ องค์กรต้องส่งข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร
 2. การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้
 3. ความมุ่งมั่นของการเข้าร่วมโครงการ

อ้างอิง: