หน่วยงานที่ใช้ EdPEx

Organization_using_ExPEx_in_Thai800

ที่มา: http://www.edpex.org/p/edpex-network.html

โฆษณา

การทบทวนหลังการเยี่ยมส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเกณฑ์ EdPEx

AAR_MU_EdPEx_20150914

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องมหาสวัสดิ์ ศาลายา พาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 • 1300 ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
 • 1330 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุนารักษ์ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 1340 ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ นางอรัญญา ภู่สันติพงษ์ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2558
 • 1400 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 • 1445 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง สรุปผลการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
 • 1500 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย
 • 1530 กิจกรรมสังสรรค์

การสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งมาถึงตอนนี้มีหน่วยงานที่ได้รับการตรวจมาต่อเนื่อง 3 ครั้ง 2 ครั้ง และ 1 ครั้ง ตามลำดับ มีการวัดความพึงพอใจต่อการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และการดำเนินการตรวจประเมินในภาพรวม

ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เช่นกลุ่มประธานเยี่ยม กลุ่มกรรมการเยี่ยม ที่แบ่งตามรุ่นการอบรมกรรมการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอบางส่วน และทางกองพัฒนาคุณภาพได้รวบรวมไว้ต่อไป

ในช่วงการสังสรรค์ อธิการบดีได้ร้องเพลงคาราโอเกะถึงสามเพลง โดยมีเพลงแสงเทียน เป็นเพลงแรก ซึ่งท่านได้เล่าที่มาถึงการได้ร้องเพลงนี้ไว้ด้วยอย่างน่าสนใจ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งกลุ่มประเมิน EdPEx

มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวทางในการจัดทีมผู้เยี่ยมสำรวจส่วนงานตามแนวทาง EdPEx จำนวน 4 ท่าน ต่อหน่วยงาน โดยมี 1 ท่านเป็นประธานคณะกรรมการเยี่ยม (มีคุณสมบัติเป็นผู้เยี่ยมสำรวจเกณฑ์ TQA, EdPEx, หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับ) และกรรมการที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU EdPEx หรือเทียบเท่า และมีการแบ่งการทำงานโดย

กรรมการ Item Lead Item Backup
กรรมการคนที่ 1 (ประธานฯ) 1, 7.4 2, 4, 7.5
กรรมการคนที่ 2 2, 4, 7.5 1, 7.4
กรรมการคนที่ 3 3, 6, 7.1, 7.2 5, 7.3
กรรมการคนที่ 4 5, 7.3 3, 6, 7.1, 7.2

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

MUSC_EdPEx_SAR_20130501

ถ่ายภาพกับรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report; SAR) เล่มแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เขียนขึ้นตอบเกณฑ์ Education criteria for Performance Excellence (EdPEx) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

 • รายงานเขียนตอบเกณฑ์ EdPEx ปีพ.ศ. 2554-2555 (2011-2012)
 • รายงานเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เชียวชาญจากต่างประเทศร่วมอ่านได้ด้วย (Dr. Luis Calingo)
 • ความหนาไม่รวมปก 69 หน้า
  • Preface 1 หน้า
  • Table of Content 1 หน้า
  • อักษรย่อ 1 หน้า
  • Organization Profile 9 หน้า
  • Category 1 Leadership 6 หน้า
  • Category 2 Strategic Planning 4 หน้า
  • Category 3 Customer Focus 6 หน้า
  • Category 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management 5 หน้า
  • Category 5 Workforce Focus 3 หน้า
  • Category 6 Operations Focus 9 หน้า
  • Category 7 Results 21หน้า

อ้างอิง: รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx 2555 (เอกสารไม่เผยแพร่ ใช้เพื่อการประเมินโดยกรรมการประเมินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

MUSC_EdPEx_SAR_2016
MUSC EdPEx SAR 2559 เล่มที่ 5 ของคณะวิทยาศาสตร์ (7 เมษายน 2560)

กำหนดการการอบรมเรื่องการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 5,6,7

EdPEx_Workshop_20121221_04

กำหนดการ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555

 • 0830 – 0900 Opening (including introductions)
 • 0900 – 0930 Overview of the Course
 • 0930 – 1030 Review of Self-Assessments and Action Plans from Prior Course
 • 1030 – 1045 Break
 • 1045 – 1130 Review of Self-Assessments and Action Plans (Continuation)
 • 1130 – 1200 Understanding the Criteria for Workforce Focus (Category 5)
 • 1200 – 1300 Lunch
 • 1300 – 1500 Workshop 1: Application of the Criteria for Workforce Focus
 • 1500 – 1515 Break
 • 1515 – 1545 Workshop 1 (Continuation)
 • 1545 – 1630 Understanding the Criteria for Operations Focus (Category 6)
 • 1630 – 1700 Reflection on Workshop 1, Recap of Day 1, and Overview of Day 2

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555

 • 0830 – 0900 Management of Learning
 • 0900 – 1015 Workshop 2: Application of the Criteria for Operations Focus
 • 1015 – 1030 Break
 • 1030 – 1200 Workshop 2 (Continuation)
 • 1200 – 1300 Lunch
 • 1300 – 1345 Understanding the Criteria for Results (Category 7)
 • 1345 – 1500 Workshop 3: Application of the Criteria for Results
 • 1500 – 1515 Break
 • 1515 – 1630 Workshop 3 (Continuation)
 • 1630 – 1700 Reflection on Workshops 2 and 3, Recap of Day 2, and Overview of Day 3

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

 • 0830 – 0900 Management of Learning
 • 0900 – 1015 Workshop 4: Synthesis into Cross-Cutting Key Themes
 • 1015 – 1030 Break
 • 1030 – 1200 Workshop 5: Prioritizing Opportunities for Improvement
 • 1300 – 1500 Workshop 6: Action Planning for Improvement Priorities
 • 1500 – 1515 Break
 • 1515 – 1630 Parking Lot Q&A
 • 1630 – 1700 Closing Program

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การทดลองเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx

เพื่อเป็นการเตรียมผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx ภายในของมหาวิทยาลัยมหิดลเอง จึงได้มีโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจไปพร้อมกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx ด้วยการทดลองเยี่ยมในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่อาสาสมัคร

เนื่องจากปกติแล้วการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์เหล่านี้มักจะเป็นความลับ ผมจึงเอามาลงให้ดูแต่ภาพอาหารและของว่างระหว่างการเยี่ยมสำรวจหน่วยงาน (site visit) ดังนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ EdPEx ของม.มหิดล

ภาพจากการอบรมผู้เยี่ยมสำรวจตามเกรฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมสายลม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555

ลิงก์: