ทุนรัฐบาล

ทุนรัฐบาล หมายถึง ทุนของแหล่งทุนต่อไปนี้

 1. กระทรวงการต่างประเทศ
 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 5. กระทรวงศึกษาธิการ
 6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 7. กระทรวงสาธารณสุข
 8. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 10. สำนังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 11. สำนักงาน ก.พ.

ที่มา: สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ในสังกัด ซึ่งเคยรับทุนของรัฐบาล (26 มิถุนายน 2560)

Advertisements

บทความด้านการศึกษา

บทความ

What’s New from SCQD Website

จากการที่ได้เริ่มทำเว็บไซต์ของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพขึ้นมา ทำให้บางเรื่องจะนำไปโพสต์บนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของคณะวิทยาศาสตร์

ประเด็นผู้บริหารกิจการนักศึกษาต้องทราบ

 1. ความเข้าใจในบริบทของงานกิจการนักศึกษา และประเด็นการดำเนินงานในอนาคต
 2. การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการนักศึกษา
 3. การเรียนรู้ลักษณะนักศึกษายุคใหม่ และแนวทางการบริหารจัดการ
 4. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจการนักศึกษา

ที่มา: อนุสารอุดมศึกษา ฉบับที่ 451

ความเสี่ยง 2559

risk_management_20160129

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ห้อง 401 ศูนย์การเรียนรู้ (MLC) โดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ภาพประกอบ

แบ่งปันและเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม MU EdPEx Share & Learn from Good Practices ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU_EdPEx_Sharing_1-5_20160118.jpg

กำหนดการ

 • 13:00 ลงทะเบียน
 • 13:20 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดการเสวนา
 • 13:30 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • หมวด 1 การนำองค์กร โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  • มหวด 2 บุคลากร โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร โดยผู้อำนวยการสัตว์ทดลองแห่งชาติ
  • ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยอธิกรบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • 15:30 อภิปราย ถาม ตอบ
 • 16:00 ปิดการเสวนา

วิทยากร

 • ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 • คุณกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx รุ่น 4

MU_EdPEx_Assessor_Training_4_2016

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 1 การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA (Thailand Quality Award) โดยกองพัฒนาคุณภาพ (Mahidol University Quality Development: MUQD)

วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วิทยากร

 • รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุนารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วิทยากรพี่เลี้ยง

 • รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร คณะวิทยาศาสตร์
 • อ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ
 • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง