3.51

ตัวเลข 3.51 เป็นค่าเป้าหมายในตำนาน เมื่อคะแนนเต็มคือ 5 คะแนน การได้ 3.51 มีค่าเท่ากับ 70.2% ((3.51/5*)100)

ดังนั้นหากตั้งเป้าว่าผลการประเมินที่ถือว่าผ่านหรือดีคือ 80% ก็ต้องตั้งว่าคะแนน 4 หรือมากกว่าจากคะแนนเต็ม 5

โฆษณา

DRMP

องค์ประกอบของการทำงานเป็นระบบคือมี DRMP

 • Definable = ระบุได้ตาม 5W2H
 • Repeatable = ทำซ้ำได้เพราะทำงานมีมาตรฐาน
 • Measurable = วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานได้
 • Predictable = คาดหวังผลในอนาคตได้

5W2H

ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เท่าไหร่ ฯลฯ ใช้ในการ “define” กระบวนการที่เป็นระบบได้

 • Who = ใครคือผู้กระทำ
 • What = กระทำอะไร
 • Where = กระทำที่ไหน
 • When = กระทำเมื่อไหร่
 • Why = ทำเพื่ออะไร
 • How = ทำอย่างไร
 • How much = ใช้เงินแค่ไหน, ทำมากแค่ไหน

ทุนรัฐบาล

ทุนรัฐบาล หมายถึง ทุนของแหล่งทุนต่อไปนี้

 1. กระทรวงการต่างประเทศ
 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 5. กระทรวงศึกษาธิการ
 6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 7. กระทรวงสาธารณสุข
 8. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 10. สำนังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 11. สำนักงาน ก.พ.

ที่มา: สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ในสังกัด ซึ่งเคยรับทุนของรัฐบาล (26 มิถุนายน 2560)

บทความด้านการศึกษา

บทความ

What’s New from SCQD Website

จากการที่ได้เริ่มทำเว็บไซต์ของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพขึ้นมา ทำให้บางเรื่องจะนำไปโพสต์บนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของคณะวิทยาศาสตร์

ประเด็นผู้บริหารกิจการนักศึกษาต้องทราบ

 1. ความเข้าใจในบริบทของงานกิจการนักศึกษา และประเด็นการดำเนินงานในอนาคต
 2. การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการนักศึกษา
 3. การเรียนรู้ลักษณะนักศึกษายุคใหม่ และแนวทางการบริหารจัดการ
 4. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจการนักศึกษา

ที่มา: อนุสารอุดมศึกษา ฉบับที่ 451